Sivasi Tekkesi

Eyüp Nişancası'nda ve Eyüp-Nişanca Yolu üzerinde, Şeyh Abdülmecid Sivâsi Efendi Türbesi'nin sağ tarafında idi. Bugün yeri arsadır.

Tekkenin kuruluş tarihi belli değildir. Şeyh Abdülmecid Efendi 1032 (1622) tarihinde ve bir müddet sonra da Şeyh Abdülahad Nuri Efendi, İstanbulda Çarşamba'da Mehmed Ağa Tekkesi'ne şeyh olmuşlardır. Bu iki zatın aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Camii civarındaki Sivâsi Tekkesi'ne de şeyh oldukları bilinmektedir.

Tekkenin bu iki zatın vefatından sonra adlarına tesis edildiği sanılmaktadır. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde:

"Otakcılar civarında Sivâsi Efendi Tekkesi" diye kaydedilmiştir. Fakat, 1840 ve 1877 tarihli tekkeler listesinde adı yoktur.

1872 tarihlerinde yazımı tamamlanan bir nüfus defterinde ise, "Otakcılar civarında şemsiyye'den Sivâsi Tekkesi postnişini es-Seyyid şükrü Efendi'nin oğlu Nureddin Efendi. Doğumu, 1281 (1864)" diye yazılıdır. Bu sırada şeyh efendilerden başka üç de derviş bulunuyordu.

1834 tarihinde icra edilen Saliha Sultan düğününe bu tekkeden kimse davet edilmediğine göre tekke, bu tarihte mevcut değildi.

1890 tarihinde bastırılan Mecmua-i Tekâya'da aynen şunlar yazılıdır: "yin günü perşembe olan bu tekkenin adı, şemsi Sivasi olup Eyüp Nişancası'ndadır. Bu tarihlerde şeyhi Tevfık Efendi'dir. Bayram-ı şerişerin dördüncü günleri Sünbüliye usulü icra olunur."

Z. 1210 (Haziran 1796) tarihli bir arzuhal ile Şeyh "Abdülmecid Sivasi Efendi'nin Eyüp Nişancası'nda vakf eylediği bahçe ve tatlı su vakfiyesinin kayıt ve tescili" istenmiş fakat tekkeden söz edilmemiştir.

Kaynak: (A. Çetin, Vakışar Der. 13/588) (Osm. Arş. Dairesi, Nüfus def. Sıra No: 151) (Mec. Tekaya) (Osm. Arş. Evkaf Def. II. No. 15707)