Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 26 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 26
Rapor Tarihi : 05.11.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1307 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1307 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Eyüp İlçesi, Nişanca mahallesi, Balcı yokuşu , Övgü Sokak, No: 10/5. 337 ada 132 parselde bulunan söz konusu 5 katlı 5 daireden oluşan binada oturmaktayım.
Maliki bulunduğum parselin askıda 21.07.2014 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı içerisinde Konut Alanı Fonksiyonunda kaldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Söz konusu plan kararının mevcut fiziki durumları çözmek yerine çözümsüzlüğe götürdüğü anlaşılmaktadır.
Söz konusu plan kararlarının mevcut durumu çözecek ve kentsel dönüşümü teşvik edecek şekilde kat yükseklikleri ve taban oturumlarının yeniden değerlendirilmesini, mevcut binam 5 kat planda 3 kat olarak verilmiş, planda verilen yüksekliği 5. Kat olarak değerlendirilmesi için plana itiraz ediyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için;
Gereğinin yapılmasını yüksek tensiplerinize arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 337 ada, 132 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisine girmemekte olup, 2. Etapta plan çalışması yapılacak alana girmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığından oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 26 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.