2015 Ağustos Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ağustos ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 22.07.2015 tarih ve 195 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 195
Rapor Tarihi : 22.07.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99 2015/1225 sayı, 01.07.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
06.07.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi:
a- 02.03.2015 tarih ve S2524 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü eki 11.02.2015 tarih ve 3142 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı.
b- 29.05.2015 tarih ve 1001-101433 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
c- 10.06.2015 tarih ve 630193-2039-108529 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
d- 11.06.2015 tarih ve 297858 sayılı İ.B.B. Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı yazısı.
e- 26.05.2015 tarih ve 10181 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
f- 24.06.2015 tarih ve 1424 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yazısı.

İlgi (a) yazı eki kurul kararına istinaden, müdürlüğümüzce Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 217 ada 102 parselde istikametin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır. Yazımız eki plan değişikliği örneğinde yeni istikamet belirlenmiştir. 217 ada 102 parsel sayılı yer 17.12.2004 onaylı 1/1000 ölçekli Rami Revizyon Uygulama İmar Planında bitişik nizam 3 kat yapılanmalı konut alanıdır.
Söz konusu plan tadilatına yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d), ilgi(e) ve ilgi (f) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi (b) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;
“…Planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (c) Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; “… hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi (d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı yazısında;
4 maddelik teknik görüş bildirilmiştir.
İlgi (e) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında;
“…20.02.2015 tarih ve 362 sayılı İstanbul II Numaralı K.V.K.B.K. yazısına göre işlem yapılması …” denilmektedir.
İlgi (f) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yazısında;
“…plan tadilatı işleminin söz konusu koruma bölge kurulu kararı ile 2863 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tamamlanması…” denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı ile ilgili, İlgi (a) karar örneği, ilgi (b), (c), (d), (e) ve (f) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; hazırlanan Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 217 ada 102 parselde istikametin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 22.07.2015 tarih ve 195 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile uygun görüldü.