Karslızade diye bilinir. İstanbul’da doğdu. Süleymaniye müderrislerinden Karslı Mehmed Efendi’nin oğludur. Medrese tahsili görerek müderris oldu. 18321837 arasında Süleymaniye Medresesi’nde iken 11 Mayıs 1836’da yapılan Şehzade Abdülmecid ve Abdülaziz’in sünnet düğünleri dolayısıyla sünnet üzerine ilk defa yazılan Türkçe dinî ve tıbbî kitabına Me’debetü’lHitan adını verdi ve bununla tarih düşürdü.

Sultan II. Mahmud’a sunulan bu risalesi, aynı yılda Takvimi Vekayi’de basıldı. Daha sonra 1837’de Selânik mollalığına tayin edilen şair müderris, 7 Ekim 1839 tarihinde azledilerek İstanbul’a döndü.

O yıl Takvimi Vekayi musahhihliğine alındı ve 5 yıl bu vazife kaldı. Cemaleddin Mehmed Efendi ilk defa Osmanlı vak’anüvisleri üzerine Sultan Mecid’in emriyle yazdığı tezkireyi 1843‘de (H. 1259) bitirdiği için Ayinei Zurefâ adını tarih düşürmüştür.

Bu eser, Esad Efendi’den sonrakiler de eklenerek 1896 yılında İstanbul’da İkdâm matbaasında “Eslaf Külliyatı” arasında Osmanlı Tarih ve Müverrihleri adıyla basılmıştır.

1845‘de tayin edildiği Bursa mollalığına gidemeden İstanbul’da öldü. Kabri Eyüp’te Bahariye Mezarlığı’nda, mezarlık duvarının birkaç adım gerisinde ve babasının yanındadır.

Mahlası Cemal olan Cemaleddin Mehmed Efendi’nin şiirleri günümüze intikal etmemiştir. Âlim bir zat idi.