Halil Hamid Paşazade Nurullah Paşa’nın oğludur. 1242’de (1826/27) mirahurı sani ve Zilhicce 1244’de (Haziran 1829) kapıcılar kethüdası oldu. Muharrem 1267’de (Kasım 1850) Tırhala, Rebiyülahir 1268’de (Şubat 1852) Rumeli ve Ramazan 1269’da (Haziran 1853) Biga ve Zilhicce 1270’de (Eylül 1854) Kıbrıs mutasarrıfı olmuştur. Muharrem 1271’de (Eylül 1854) vezir rütbesi verilmiştir. Cemaziyelevvel 1274’de (Ocak 1858) Harput vali si oldu. Şevval 1275’de (Mayıs 1859) azledildi. Şaban 1280’de (Ocak 1864) Cezayiri Bahri Sefid valisi oldu. Şaban 1283’de (Aralık 1866) bu görevden ayrıldı. Ramazan 1287’de (Aralık 1870) şeyhülharem olduysa da gitmeden azledildi. 2 Safer 1297’de (15 Ocak 1880) vefat etti.

Kabri, Kaşgarî Tekkesi Camii’nin avlu kapısı solundaki meydanda ve set üzerindedir. Etrafı demir parmaklık ile çevrilmiştir. Kitabesi:

Vüzerayı saltanatı seniyyeden ve Şeyhülharemi Nebevîi sabık Cemal Paşa. 2 Safer 1257

şeklinde olup hattat imzalıdır. Orta boylu, güzel yüzlü, dindar ve gayretliydi.