Dürrî Mehmed Efendi Bolulu Gıyaseddin Efendi’nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra müderris oldu. 14 Rebiyülahir 1098’de (27 Şubat 1687) vefat etti. Şair olan Mehmed Efendi’nin lahdi, Eyüp’te Saçlı Abdülkadir Efendi veya Yahyazade Camii adı ile anılan mabedin haziresinde ve duvarın dibindedir. Kitabesi

Müderrisînden Dürrî Mehmed Efendi

şeklinde olup rakam yazılmamıştır. Lahdinin yalnız ön yüzü günümüze ulaşabilmiştir.

Dürrî Mehmed Efendi Belgrad köyü ormanında elde ettiği suyu vakfetmiş “ve vakfa hâsıl eylediği 3 masura suyu Eyüp’de Kiremitçi Süleyman Çelebi Mahallesinde Emine Sultan’ın vakfından bir bâb Yeni Hamam’a tayin olunmuş”tur.

Kiremitçi Süleyman Çelebi’nin camii bugün de mevcut olup Zal Paşa Caddesi ile Kızıl Değirmen Sokağı’nın birleştiği yerdedir. Yeni Hamam adı ile anılan Emine Sultan Hamamı Eyüp’te Feshane Caddesi ile Haliç arasında ve Tabaklar mevkiinde idi. Bugün mevcut değildir.