Ebubekir Ağa Rumeli kazaskerliği muhzırı olup çok zengin bir zat idi. Yanmış olan Ayvansaray Mescidi’ni yeniden yaptırmış ve bu suretle parasının bir kısmını böyle hayırlı işlere sarf etmiştir. Ağa’nın bundan başka Eyüp’te Bahariye’de 1207 (1792/93) tarihinde ve Fatih Nişancası’nda Boyalı M. Paşa Camii avlu kapısı karşısında 1208 (1793/94) tarihinde bir çeşme yaptırmıştır. Bahariye sahilinde bir yalısı ve Fatih’te de bir konağı bulunuyordu. Ayrıca Okmeydanı Camii’ne şimdi de görülen kesme taş minareyi yaptırmıştır. Burada tekke önündeki tulumbalı kuyu da onun hayratıdır. Aynı tarihlerde yaşamış olan Hadîka yazarı Ayvansayî Hâfız Hüseyin Efendi “1184 (1769) senesi kazasker muhzırlarından elHac Ebubekir Ağa bir minare bina eylemiştir.” demektedir.

Ebubekir Ağa bilinmeyen bir sebepten dolayı Sultan III. Selim’in gözünden düşmüş ve İstanbul’dan sürülmüştür. Bu durumdan istifade ederek padişah izni ile hacca gitmiş ve bir müddet sonra affedilerek İstanbul’a dönmüştür.

Ebubekir Ağa ünlü bir ok atıcı yani kemankeşti. Kasımpaşa’da Piyale Paşa Camii ilerisinde Kadınlar Çeşmesi yukarısından attığı ok 1011.5 gez ileriye gitmiş ve Kâğıthane yoluna yakın yere düşmüştür. Diktirdiği menzil taşı bugün Okmeydanı’nda Sinan Paşa Camii civarında ve Yay Geçidi Sokağı üzerindedir.

“Kadılar arasında kadr ü şanı olan Muhzır Hacı Bekir Ağa”nın şahidesi, Bahariye’deki çeşmenin biraz ilerisinde Taşlıburun Tekkesi haziresindedir. Tepelikli ve güneş şualı şahidesindeki kitabesi şudur:

Hüv’elBâki/ Rumeli kazaskeri / matlabcısı iken irtihâli/ dârı beka
iden merhum /ve mağfurünleh elHac/Ebubekir Ağa ruhiçün/
elFatiha. 122(?)

Tarihin son rakamı kazınmamıştır. Bundan, taşını hayatta iken hazırladığı anlaşılmaktadır. Ayak taşı kandil kabartmalıdır. 1810 tarihlerinde vefat etmiş olmalıdır.