Meşhur İhtisap ağası yani İstanbul belediye başkanıdır. Kendisi Valide Kethüdası Tahir Paşa’nın oğlu olup 1800 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tahir Paşa, gümrük emanetinde, İhtisap, ticaret ve hazine nazırlıklarında bulunmuş vezirlerimizdendir. Hüseyin Bey hükûmet hizmetine babasının bulunduğu vazifelerde başlamış, onun yanında çalışmış, hatta bazı memuriyetlerinde baba oğul halef selef olmuşlardır. 1250’de (1834/35) kapıcıbaşılıkla ihtisap nazırı oldu. Bu göreve doğrudan doğruya Sultan Abdülaziz tarafından atanmıştır. 1255’de (1839/40) azledildi. 1258 Recebinde (Ağustos 1842) Ticaret nazırı vekili ve sonra Posta nazırı oldu.

1261 Ramazanında (Eylül 1845) vekâletten azledildi. Bir hafta sonra ihtisap nazırı olup 1262 Cemaziyelevvelinde (Mayıs 1846) İhtisap’tan azledildi. 1265 Cemaziyelevvelinde (Nisan 1849) üçüncü defa İihtisap nazırı olup 1266 Rebiyülahirinde (Haziran 1851) azledilip Mecâlisi Âliye ve Meclisi Vâlâ’ya aza oldu.

1268 Recebinde (Nisan 1852) dördüncü defa ihtisap nazırı oldu. 1271 Zilkadesinde (Temmuz 1855) azledildi. 1272 Zilkadesinde (Temmuz 1856) Meclisi Vâlâ’ya aza oldu. 1274’de (1857) şehremini unvanıyla İhtisap’a beşinci defa memur oldu.

1276 Rebiyülevvelinde (Ekim 1859) emanetten azledildi. Zilhicce 1278’de (Ekim 1861) altıncı defa şehremini, aynı yılın Cemaziyelevvel ayında (Kasım) Sultan Abdülaziz’in validesine kethüda oldu.

O tarihte Şehremaneti dairesi Köprü’nün Eminönü tarafında idi. Bu semte Eminönü denmesi Gümrük Emaneti’nin de o mahalde bulunmasından ötürüdür. Buradaki Şehremaneti binası 186869 yılında köprü başında yolun sıkışıklıktan kurtulması için yıkılmıştır. Şehreminleri ve Hüseyin Bey suçu hafif olan esnafı bu hapishanede yatırır, suçları ağır olanları ise hükûmet hesabına angaryada çalıştırmak üzere Eyüp’te Bahariye sahilinde yaptırılan İplikhane binasına gönderirdi. Burada dokunan ipliklerden

donanmada yelken bezi yapmak için kullanırdı. Binanın bir kısmı sonradan Baytar Mektebi ve Eyüp Askerî Rüşdiyesi olmuş ve daha sonra da harabiyetinden terk edilmiştir.

1284 Zilkadesinde (Mart 1868) kethüdalık uhdesinde kalmış, fakat emaneten ayrılmıştır. 1285 Muharremi başlarında (Nisan 1868 sonu) Mecâlisi Âliye’ye memur oldu. 22 Şevval 1287’de (5

Ocak 1871) vefat etti. Çok zengin olan Hüseyin Bey’in konağı Kadırga’da idi.

Hüseyin Efendi belediye işlerinde bilgili bir zattı. Adı İstanbul esnafının korkulu rüyası idi.

Serveti babasınınki ile birleştiğinden çoktu. Zeki ve kerim olup fukarası çokdu. Kabri Eyüp Sultan’da Bostan İskelesi Sokağı üzerinde ve Mihrişah Valide Sultan İmareti bahçesinde kendine ait açık türbededir. Sütun şeklindeki şahidesi Mevlevî sikke kabartmalıdır. Kitabesi şudur:

Müteveffa Mehmed Tahir / Paşazade kethüdai Mehdi / Ulyâyı Saltanatı seniyye / Merhum ve mağfurunleh / EsSeyyid Hüseyin Hasib Bey’in / Ruhu için elFatiha / 22 Şevval 1287

Yanında 9 Cemaziyelahir 1318’de (4 Ekim 1900) vefat eden Hüseyin Bey’in kızı ve Nebil Paşazade Reşad Beyefendi’nin eşi Şerife Hatice Hanım’ın ve 2 Zilkade 1300 (4 Eylül 1883) de vefat eden Hüseyin Hasib Bey’in eşi Ayşe Hanımefendi’nin kabirleri vardır. Güzel hattı Saraçzade imzalıdır. İsim yazılmamıştır.