Nafia Meclisi Başkanı Uzun Salih Efendi’nin oğludur. 1234’de (1818/19) İstanbul’da doğdu. Sadaret mektubî kaleminde yetiştikten sonra, 1266 Şabanında (Haziran/ Temmuz 1850) Raşit Paşa’nın yardımıyla, rütbei saniye sınfı evveli verilerek Mabeyni Hümayun beşinci kâtipliğine getirilmiştir.

1271 Cemaziyelevvelinde (Ocak 1855) ulâ evveli ile Mabeyni Hümayun başkâtipliğine getirilmiştir. Cemaziyelevvel 1278’de (Kasım 1861) bâlâ rütbesiyle sadaret müsteşarı, Zilhiccede (Haziran 1862) Evkafı Hümayun ve Safer 1280’de (Temmuz 1863) Mabeyni Hümayun nazırı olup Rebiyülevvel 1281’de (Ağustos 1864) vezirlik verildi. Zilkade 1283’de (Mart 1867) ilâveten Bahriye nazırı oldu.

18 Zilkade 1284’de (13 Mart 1868) 50 yaşında iken veremden vefat etmiştir. Kabri Eyüp Sultan Camii kıblesi yönündeki mezarlıkta ve babasının kabri civarında Beybaba Sokağı üzerinde ve burada bulunan mezarlık kapısının sol tarafında ve üçüncü pencerenin hemen arkasındadır.