Kapıcı Süleyman Ağa’nın oğlu olup 1214’de (1799/1800) doğdu. Kalemlerden başmuhasebeye ve mektubîi sadrı âliye devam edip hacelik ile 1252 Zilhiccesinde (Mart 1837) Dahiliye mektupçusu, 1253 Cemaziyelahirinde (Eylül 1837) Sadaret mektupçusu, 1257 Saferinin yedisinde (31 Mart 1841) Muhimmatı Harbiye nazırı, o sene Rebiyülahirde (Mayıs 1841) De’avi nazırı, 1258 Muharreminde (Şubat 1842) Sadaret müsteşarı, 1262 Rebiyülahirde (Nisan 1846) bâlâ, 1262 Şevvalinde (Ekim 1846) ikinci defa Tersane nazırı, 1264 Recebinde (Haziran 1848) Meclisi Vâlâ azası, 1266 Cemaziyelahirinde (Nisan 1850) üçüncü defa Tersane nazırı olup 1271 Rebiyülevvelinde (Kasım 1854) azl, Recebinde (Mart 1855) Mısır kapı kethüdası olup 16 Zilkade 1273’de (8 Temmuz 1857) vefat etti.

Kabri Bostan İskelesi Sokağı üzerinde, Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısında, kapıdan girildiğine göre sol taraftaki mezarlıktadır. Fesli ve Mevlevî sikke kabartmalı lahdi vardır.

İsmail Zühdî Bey, maarif erbabından, divan şairi, kâtip, iyi yazı yazan, devletin ve devrinin siyasetine vâkıf bir zat olup hiç evlenmemiştir.

İsmail Zühdî Bey’in konağı İstanbul’da Müftü Hamamı civarında idi. Konak, tersaneyi mükemmelen gören yüksek bir mevkide idi. Diğer konağı ise Eyüp’te Karyağdı Tepesi’nde idi. Kendisi bu konakta vefat etti.