Darende hanedanından İbrahim Bey’in oğludur. 1207’de (1792/93) doğdu. Amcası Ali Paşa dairesinde mühürdar olup kapıcıbaşı ve mirahur payesi ile voyvoda oldu. Bir müddet Ispartalı İbrahim Paşa’nın kethüdalığında dahi bulundu.

1236’da (1820) mirimiranlıkla Bursa mutasarrıfı ve Boğaz muhafızı, 1237’de (1821) Menteşe ve 1240 Rebiyülevvelinde (Kasım 1824) vezaretle Anadolu valisi ve 1240 Zilkadesinde (Haziran 1825) Boğaziçi muhafızı ve 12 Receb 1242’de (9 Şubat 1827) kaptanıderya oldu. 1244’de (1828) Edirne ve Şumnu ordusuna memur olup 14 Rebiyülahir 1244’de (24 Eylül 1828) sadrazam ve serdarı ekrem oldu. O sene recebinin yirmi ikisinde (28 Ocak 1829) ayrıldı ve Tekirdağ’a sürüldü.

26 Receb 1247’de (31 Aralık 1831) Vidin muhafızı olup 17 Rebiyülevvel 1249’da (3 Ağustos 1833) azledildi. O sene Ramazanının üçünde (14 Ocak 1834) Afyonkarahisar ve arkasından Ankara ve Çankırı ilâvesiyle Kastamonu valisi oldu. 13 Cemaziyelahir 1255’de ( 23 Ağustos 1839) Çanakkale Boğazı muhafızı, 1256 Recebinde (Eylül 1840) Sayda, Beyrut ve Trablusşam muhafızı ve Şam seraskeri olup savaşta ayağından yaralanmasıyla İstanbul’a getirildi.

20 Şevval 1257’de (5 Aralık 1841) ikinci defa sadrazam oldu. 28 Receb 1258’de (4 Eylül 1842) azl ile Edirne valisi oldu. 11 Rebiyülahir 1259’de (11 Mayıs 1843) azledildi. 1265 Şevvalinde (Ağustos 1849) Bursa valisi olup Zilkadesinde (Eylül) azl ile emekli oldu. 17 Cemaziyelahir 1271’de (7 Mart 1855) vefat etti. Kabri Eyüp’te Bostan İskelesi Sokağı üzerinde Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısındaki muhteşem lahdindedir. Şahidesindeki kitabesi şudur:

Kudemâyı vükelâyı fiham / Devleti aliyyede iki defa / celili mesnedi sadareti uzmayı / ve sair menasıbı aliyyeyi hâiz / olan merhum mağfiretmevsum / Darendeli İzzet Mehmed Paşa / Hazretlerinin pürfütuhları için / rızaullahü teala Fatiha 1271 . Ketebehu Mısrî

Şahidenin iki yüzünde de aynı kitabe yazılmıştır.

İzzet Mehmed Paşa, sabırlı, cesur, doğru, vakur, devlet işlerinde bilgili, şeci ve hiddetli idi. Ankara’da yanmış olan bir camiyi yeniden inşa ettirdi. Oğlu Halil Paşa, Ata ve Mesrur Beylerdir.