Tahvil kalemi kâtiplerinden Emin Kabulî Efendi’nin oğlu olup 1227’de (1812/13) İstanbul’da doğdu. Divan kalemine, daha sonra Maarifi Adliye Mektebi’ne ve 1256’da (1840/41) Tercüme kalemine girdi. 1261’de (1845) Berlin sefareti kâtibi olup sonra Rumeli ve Anadolu’ya memuriyetle gitti. 1265‘de (1849) Londra sefareti başkâtibi ve 1266’da (1850) Londra maslahatgüzarı ve 1268 Rebiyülevvelinde (Ocak 1852) Atina Maslahatgüzarı Osman Bey’in vefatı üzerine Atina sefiri, 1269 Saferinde (Kasım 1852) Hariciye kâtibi İzmirli Emin Efendi’nin yerine Hariciye kâtibi, 1270 Cemaziyelahirinde (Mart 1854) Gelibolu Harb Komisyonı Muhteliti azası ve 1272 Rebiyülevvelinde (Kasım 1855) Ticaret muavini ve divan tercümanı vekili ve Şabanında (Şubat Nisan 1856) asili ve 1274 Zilkadesinde (Haziran 1858) ikinci defa Hariciye kâtibi ve 1276 Cemaziyelahirinde (Ocak 1860) Hariciye müsteşarı oldu.

Görüldüğü gibi 9 senede dokuz memuriyete tayin edilmiş ve Kabulî Paşa dama taşı gibi oradan oraya atanmıştır. Bu durumda acaba ne kadar başarılı olmuştur.

1278 Şabanında (Şubat 1862) bâlâ rütbesi ile Şam’a memur oldu. 1279 Ramazanında (Şubat 1863) vezaretle yani Paşa olarak Sayda valisi olup bir sene sonra 1280 Ramazanında (Şubat 1864) İzmir

valisi oldu. 1281 Recebinde (Aralık 1864) istifa etti. 1282 Rebiyü lahirinde (Eylül 1865) Meclisi Vâlâ azası ve Safer 1284’de (Haziran 1867) Ticaret nazırı vekili olup Âli Paşa ile Girit’e gitti ve döndü. Zilkadede (Mart 1868) döndükten sonra asaleten ticaret nazırı olup 1288 Cemaziyelahirinde

(Ağustos 1871) azledildi. 1290 Rebiyülevvelinde (Mayıs 1873) Viyana sefiri ve 17 Rebiyülahir 1291’de (Haziran 1874) şehremini oldu. Fakat iki ay sonra ayrılarak aynı senenin Cemaziyelahirinin on sekizinde (2 Ağustos) ikinci defa Ticaret nazırı, 25 Ramazan 1292’de (25 Ekim 1775) Petersburg sefiri ve 1293’de (1876) Ayan azası olup 8 Rebiyülahir 1294’de (22 Nisan 1877) vefat etti. Kabri Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısındaki mezarlıkta ve birinci sıradadır.

Kabulî Paşa, Kethüdazade Arif Efendi’den ders görmüş, lisan bilir bir zat idi. Devlet idaresini ve dünya siyasetini iyi bilirdi. Sadrazam Fuad Paşa’nın bacanağı idi. Kabulî Mehmed Paşa aynı zamanda divan şairi idi. Hayli şiiri vardır. Bir gazeli Fatin Tezkiresi’nde kayıtlıdır.