Küçük Hüseyin Paşa’nın kethüdası olup 1225’de (1810) mirahurı evvel oldu. 1226 Zilkadesinin ikisinde (18 Kasım 1811) vezaretle kaptanıderya olup aynı ayın dördünde Ortaköy yangınında soğuk alarak şiddetli hummaya uğrayıp altısında (22 Aralık 1811) vefat etti. Kabri, Eyüp’te Bostan İskelesi Sokağı üzerinde, Mihrişah Valide Sultan Türbesi avlusunda ve efendisi Küçük Hüseyin Paşa lahdinin yanındaki lahittedir.

Kallavi kavuklu şahidesindeki kitabesi şudur;

Kapudanı derya esbak cennetmekan / Gazi Hüseyin Paşa merhumun / kethüdalığı ile marûf olub / derya kapudanı iken azmi darı / bekâ olan merhum ve mağfurünleh / Mehmed Paşa ruhuna elFatiha, 1226

Baş şahidesinin yan yüzünde sekiz mısralık bir şiir bulunmaktadır ki tarih beyti şudur:

Didi târihini mısra ile Rasih anın
Sûyi iktibasâ sefer kıldı Kapudan Paşa
1226

Kara Mehmed Paşa’nın Mahmud Bey adlı bir oğlu vardır. 11 Rebiyülevvel 1257’de (3 Mayıs 1841) Bu zatın kabri, Eyüp’te Beybaba Sokağı üzerinde ve Feridun Paşa Türbesi ile Pertev Paşa Türbesi arasındadır. Sütun şeklindeki şahidesinde şu yazı vardır:

Hacegânı Divanı Hümayundan Mektubîi Sadrı Âli hulefasından cennetmekân Kaptanıderya esbak Kara Mehmed Paşazade Mahmud Beyefendi. 11 Ra. 1257

Babasından 31 sene sonra vefat eden Mahmud Bey’in annesi, Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın kızıdır. Bu kabir yolunda bir pehle üzerinde üç sütun şahide vardır. Bu aileye aittir. Kitabesi şudur:

1269 Muharrem 12 (26 Ekim 1852) Sadrı esbak Halil Hamid Paşa merhumun kerimezadesi Mahmud Bey’in kerimesi Fatımat’üz- Zehra HanımKadirî taç kabartmalı ikinci kitabe;

1305 Muharrem 26 (14 Ekim 1887) Tarikatı Aliyyei Kadiriyye müntesibânından Kaptanıderya esbak Kara Mehmed Paşazade Mahmud Bey halilesi Ayşe Melek Dervişe Hanım

Vefat yılı tam okunamayan üçüncü kitabe;

130.?. Muharrem 5 Kara Mehmed Paşazade Mahmud Bey kerimesi ve Bahrı sefid Kapı Kethüdası Nebil Bey halilesi Ayşe Nafia Hanım.

Kendisi fabrikalar işinde başarılı ve idareye muktedir, servet sahibi, hayatı seven bir zat idi. Bazı tekke ve mektep tamir ettirmiştir. Hasirî Tekkesi’nde, şeyh evi ile semahane binasına demirden delikli bir yol yaptırmıştır ki hâlen durmaktadır.