Benderli Ali Paşa’nın silâhdarı idi. Kapıcıbaşı oldu. Sonra mirimiranlıkla Tırhala mutasarrıfı oldu. 1244 Recebinde (Ocak 1829) vezaretle Tırhala ve 1247 Recebinde (Aralık 1831) Bosna ve 1249 Cemaziyelevelinde (Eylül 1833) Yanya ve 1250 Rebiyülahirinde (Ağustos 1834) Rumeli valisi oldu.

Sicilli Osmanî yazarı bu görevden azlinden sonra İstanbul’a geldiğini ve 1252 Cemaziyelahirinde (Eylül 1836) vefat ederek Eyüp’te Bostan İskelesi’nde medfun olduğunu söylüyor.

Doğru, devlete sadık, şeci ve tedbirli bir zat olan Mahmud Hamdi Paşa’nın şahidesinde Prizren’de vefat ettiği yazılıdır.

“Sabıka Rumeli Valisi ve Elviyei Hamse mutasarrıfı” diye başlayan kitabesinin okunabilen bazı kısımları şöyledir:

Na’şı gufrannakşı mahrusei Prizren’de medfunı / hakı gufran ise de zâtında bir gazi / vezir ve hüsni sıytı âlemgir olduğundan / Eba Eyyüb Ensâri radyallahu anh / Hazretlerinin civarı gufranmedarı aliyyelerine / rekzi sengi mezar olunması şefaati aliyyelerine / na’iliyete vesile ittihaz ve züvvarın da’vatı / hayırları niyaz olunmuştur. 2 C. 1252

Kabri mezarlığın arka tarafında olup fesli lahit şeklindedir. Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısında sol taraftadır. Lahdi, kapıdan girildiğine göre arkada ve Boyacı Sokak’a yakın bir yerdedir.