Dökmecizade diye meşhurdur. Dökmecibaşı Hüseyin Bey’in oğludur. Çalışıp Arapça öğrendikten sonra Ebussuudzade M. Efendi’nin hizmetine girmiş ve onun yanında uzun zaman kalarak tahsilini ilerletmiştir.

Bu esnada Küçük Ayosafya Tekkesi’nde itikafa çekilmiş ve nefsini terbiye etmiştir. Bu durumu öğrenen Sokollu Mehmed Paşa kızlarına muallim tayin etmiştir. 979 Rebiyülahirinde (Eylül 1571) kırk akçe ile Molla Ahmed Efendi’nin yerine Burgus’da bulunan Sokullu Mehmed Paşa Medresesi’ne nakledilmiştir.

981 Ramazanında (Ocak 1574) selefi yerine Sokollu Mehmed Paşa’nın İstanbul’da bulunan medresesine nakledilmiştir. 983 Recebinde (Ekim 1475) yine onun yerine meşrutaları olan İsmihan Sultan payesine vasıl oldu. 984 Rebiyülahirinde (Temmuz 1576) kezalik onlardan sonra sahna nail olup 986 Zilkadesinde (Ocak 1579) Sarıgezzâde yerine Şehzade Medresesi’ne müderris olup 987 Muharreminde (Mart 1579) Üsküdar’da yaptırılan Valide Sultan Medresesi müderrisi oldu. Aynı senenin Şabanında (Eylül 1579) Salih Molla Efendi yerine Edirne kadılığına atandı. 989 Zilhiccesinde (Ocak 1582) Anadolu kazaskeri olan Zekeriya Efendi yerine İstanbul kadısı oldu. 991 Rebiyülevvelinde (Nisan 1583) ayrıldı. Yerine Abdülgani Efendi ikinci defa İstanbul kadısı oldu.

993 Muharreminde (Ocak 1585) Baki Efendi yerine İstanbul kadısı oldu. Fakat aynı senenin Recebinde azlolunup Kara Çelebizade Hüseyin Efendi aynı göreve atandı. 996 Cemaziyelevvelinde (1588) emekli oldu. 12 Rebiyülevvel 998 (19 Ocak 1590) tarihinde vefat etti. Âlim, mütevekkil ve çok doğru bir zattı.

Ataî’ye göre kabri Eyüp Sultan Türbesi civarındadır.

Kabri, Düğmeciler (aslı Dökmeciler) Caddesi üzerindeki caminin haziresindedir. Silindir şeklindeki şahidesinde yazı yoktur.