Mehmed Emin Paşa Kartal’da dünyaya geldi. İlk tahsilden sonra Maliye’ye girdi. Çalışkanlığı sayesinde yükseldi ve varidat muhasebecisi oldu. Bu müddet zarfında derece derece ilerleyerek rütbesi de ulâ evveliğine yükseldi. Bir müddet sonra Selânik defterdarı oldu. Rebiyülevvel 1285’de (Temmuz 1868) Selanik‘ten Bahriye muhasebeciliği ile tekrar İstanbul’a geldi. Ramazan 1288’de (Kasım 1871) masarifat muhasebecisi olup o sene Zilkadesinde (Ocak 1872) de Maliye müsteşarı oldu. 1289 Muharreminde (Nisan 1872) de ikinci rütbe mecidî nişanı ile taltif olundu

11 Rebiyülevvel 1289’da (19 Mayıs 1872) bâlâ rütbesi ile Maliye nazırı oldu. Bir sene sonra da vezaret rütbesi verildi.

Mahmud Nedim Paşa’nın sadaretten ayrılması ve Midhat Paşa’nın sadrazam olmasıyla yine Maliye nazırı olarak kalmış, onu takip eden Mütercim Rüşdü Paşa’nın 4 aylık sadaretinde ve Sakızlı Ahmed Es’ad Paşa’nın 2 aylık başvekilliği döneminde de mevkiini korumuş, Ancak Şirvanîzade M. Ali Rüşdü Paşa’nın 16 Safer 1290 (15 Nisan 1873) tarihinde sadarete gelmesi ile Maliye nazırlığından uzaklaştırılmıştır. 16 Cemaziyelahir 1290’da (11 Ağustos 1873) İzmir valiliğine atandı. Fakat bu memuriyette uzun süre kalmadı ve aynı senenin Recebinde ayrıldı.

Bir müddet açıkta kaldıktan sonra Rebiyülevvel 1291’de (Nisan 1874) Kastamonu ve 1 ay sonra Canik mutasarrıfı oldu. Fakat az müddet sonra bu görevlerden ayrıldı. 1292 Zilkadesinde (Kasım 1875) icraat komisyonu reisi olduysa da 1293 Rebiyülahirinde (Mayıs 1876) azledildi. 3 Cemaziyelahir 1293‘de (26 Haziran 1876) Halep valisi oldu. Fakat 1294 Muharreminde (Ocak 1877) oradan da azlolundu. Sonra muhacirîn komisyonu reisi oldu.

3 Rebiyülahir 1296’da (27 Mart 1879) vefat etti. Muhteşem lahdi Bostan İskelesi Sokağı üzerinde, Hüsrev Paşa Kütüphanesi’nin arkasındaki Mihrişah Valide Sultan Sebili haziresindedir. Kitabesi şudur:

Efahimi vükelâyı saltanatı seniyyeden / muhacirîn komisyonu
riyasetinde / iken azmi darı cinan olan/ Maliye Nazırı esbak M.
Emin Paşa / hazretlerinin ruhiçin /rızaenlilahi tealâ elFatiha/ 3
R. 1296.

Kitabesi imzalıdır:

Vezaret rütbesin etmişken ihraz
Tefekkür eyle kim encamı n’oldu
Didim tekbir ile târihi fevtin
Emin Paşa behişte vâsıl oldu

Mehmed Emin Paşa lahdinin yanında 11 Receb 1326’da (8 Ağustos 1908) vefat eden Hubaüddin Beyefendi’nin lahdi ve 10 Rebiyülevvel 1336’da (24 Aralık 1917) vefat eden kızı Mecbure Hanım’ın lahdi vardır. Bunun yanında 12 Zilkade 1322’de (18 Ocak 1905) vefat eden Mehmed Emin Paşa’nın eşi Emine Raci’â Hanımefendi’nin lahdi vardır. Mehmed Emin Paşa, hayatta olduğu gibi vefatından sonra da kendisine son derece bağlı olduğu Mahmud Nedim Paşa’nın babası Necip Paşa’nın hemen arkasına

gömülmeyi arzu etmiştir.