Mehmed Ziya Bey 1865 yılında İstanbul’da Süleymaniye semtinde dünyaya geldi. Evkaf memurlarından Osman Vasfi Efendi’nin oğludur. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Sanayii Nefise de denilen Güzel Sanatlar Akademisi’nden diploma aldı. Değişik okullarda hocalık yaptı. Vilâyetlerde idadî müdürlüklerinde bulundu. Maarif Nezareti’nde müdür iken emekli oldu. İstanbul Muhibleri Cemiyeti ile Türk ve İslâm Eserleri Müzesi idare heyeti azasındandı. Birçok memleket ve millet işlerinde heyecanla çalışmış millî günler ve hatıralar için törenler ve etkinlikler tertip etmiş olduğundan “İhtifalci” diye meşhur olmuştur. Tarihe ve eski eserlere dair yazılarıyla ve millî törenlerle merakıyla tanınmış bir fikir ve memleket adamımızdır.

Ziya Bey’in, İstanbul ve Boğaziçi; Kariye Camii; Yenikapı Mevlevihanesi; Konya Seyahati Hatıraları; Resimli İlmi Nebatat; Rehberi Usuli Tercüme gibi bir hayli eseri, gazete ve mecmualarda çıkmış bilhassa tarihe ait makaleleri vardır. İbni Batuta Seyahatnamesi’ni de bazı arkadaşları ile birlikte tercüme etti. Fakat basılamadı.

Ziya Bey 27 Mart 1930 tarihinde vefat etti. Kabri, Eyüpsultan’da, Taşlıburun mevkiinde, Lagarî Tekkesi

mezarlığının devamında ve köşededir. Silindir şeklinde şahidesi vardır. Hazirenin etrafındaki dökme demir parmaklıklar 1991 yazında parçalanmıştır. Kitabesi şudur

Hâfız Mehmed Arif Ağa hafidi, Osman Vasfioğlu İhtifalci Mehmed
Ziya Bey. 12821930

Fesli bir şahidede şu kitabe yazılıdır:

Asrı Sultan Mahmud Hanı Sani’de Rikâbı Hümayun çakerinden Hâfız Mehmed Arif Efendi İbnü’lhac Ali elKarsî’nin mahdumu hazinei evrak odası hudemayı mütekaidanından Tokat evkaf müdüri sabıkı ve Yıldız Hamamı mutasarrıfı Osman Vasfi Efendi 1322 (1904)

İstanbul hakkında çok değerli çalışmalar yapmış olan bu yüce insanın haziresi perişan durumdadır. Hemen yanındaki Sadrazam Melek Ahmed Paşa’nın kabri de yok olmak üzeredir. Buranın en kısa zamanda bakımlı bir hâle getirilmesi en azından ona karşı bir vefa ve kadirşinaslık örneği olacaktır.