Müeyyedzade diye bilinir. Abdürrahim Efendi’nin oğludur. 1514’de Şam’da doğdu. Müderris olup Şam, Mısır ve Bursa mollası, Aralık 1569’da İstanbul kadısı, Kasım 1570’de Anadolu kazaskeri ve Haziran 1571’de Rumeli kazaskeri oldu. Mayıs 1573’de emekli olup Aralık 1583’de Darülhadis müderrisi oldu. Nisan 1587’de şeyhülislâmlık makamına getirildi. Mart 1589’da ayrılıp emekli oldu. Temmuz 1594 ortalarında vefat etti. Eyüp’de babasının yanına defnedildi. Âlim ve değerli bir kişiydi. Eyüp’te yaptırdığı mescit, Kalenderhane Caddesi üzerinde ve Eyüp Sultan Camii meydanından yüründüğüne göre sol taraftadır.