1806 yılında Avusturya’da doğmuştur. Almanya Slavlarından olup oranın mektebinde hendese ilimleri öğrenmekte iken Osmanlı ülkesine gelip Şenlikli İbrahim Paşa dairesine girerek binbaşı, Babı Seraskerî mütercimi, sonra kaymakam ve miralay ve liva olup 1259’da (1843) mirî ümeralıkla askerden çıkarılmıştır. Sonra bir ateşli talimde kumandan tabyada hata etmekle dayanamayıp kumandayı alıp hatayı düzeltince padişahın hoşuna gitmiş ve askerî rütbe ve sıfatı iadeten ihsan buyrulmuştur. Ardından ferik olup Memleketeyn canibine memur olup muzafferen Bükreş’e girdi. Receb 1265’de (Haziran 1849) vezir rütbesiyle Rumeli müşiri oldu. 1269’da (1853) harbe girip Cemaziyelevvel 1270’de (Şubat 1854) serdarı ekrem oldu. Rebiyülevvel 1271’de Kasım 1854) Kırım’a başkumandan olup sulhtan sonra İstanbul’a dönüşünde mükâfaten Mecalisi Âliye’ye memur olmuş tur. Zilkade 1284’de (Mart 1868) serasker kaymakamı, 1286’da (1869) hassa müşiri oldu. 3 Safer 1288’de (24 Nisan 1871) vefat etti. Eyüp’te Bostan İskelesi’ne defnolundu. Askerliği iyi bilir, harp sanatından anlar, hamiyetli ve aşırı gayretli, namuslu bir kumandandı.