Ferhad Paşa Arnavut devşirmesi olduğu için Topkapı Sarayı’nda Enderun’da yetişmiştir. Buradan kapıcıbaşılık ile ayrılmış ve bir müddet sonra mirahur ve yeniçeri ağası olmuştur. 973’de (1566) Kanunî Sultan Süleyman’ın son seferi olan Zigetvar seferine mirahur olarak iştirak etmiştir. Yolda giderken müthiş bir yağmura tutulan ordu çok zahmet çekmiş ve mirahurun emrinde yük çeken develerden 500 kadarı ölmüştür.

Kanunî’nin bu tarihteki vefatı üzerine, naaşının İstanbul’daki türbesine nakli, Sokollu Mehmed Paşa’nın isteği üzerine, Vezir Ahmed Paşa, Mısır’dan gelip sefere iştirak eden Ali Paşa ve o sırada mirahurluktan ayrılan Ferhad Ağa/Paşa ve Şeyh Nureddinzade Efendi sufileri tarafından yapılmıştır.

Uzun müddet başmirahur olan Ferhad Ağa/ Paşa, Sokollu Mehmed Paşa’nın amcazadesi Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın Budin şehrindeki idamına memur edilmiştir. Birçok koruyucusu bulunmasına rağmen Mustafa Paşa’yı Şaban 986’da (Ekim 1578) büyük bir ustalıkla boğdular.

Ferhad Paşa yeniçeri ağalığından ayrıldıktan kısa bir zaman sonra 3 Zilhicce 990’da (29 Aralık 1582) vezaret verilerek Rumeli beylerbeyliğine atandı. Rumeli beylerbeyi oluşundan üç ay sonra Veziriazam Siyavuş Paşa’nın sevkiyle şark seferine memur edildi.

Ferhad Paşa büyük bir debdebe ile 4 Rebiyülevvel 991’de (29 Mart 1583) Pazartesi günü İstanbul’dan Üsküdar’a geçti. Ve ordu İbrahim Ağa Çayırı’nda çadır kurdu. Burada 10 gün kadar kalan Paşa, 60 bin asker, dört yüz çavuş, 300 top, 10 bin inşaat amelesi ve iki milyon akçe alarak yola çıktı. Şark seferinde büyük başarılar kazanan Ferhad Paşa bilinmeyen bir sebepten dolayı serdarlıktan alınmış ve üçüncü vezir olarak kubbe altına yerleşmiştir. Fakat şark işlerinin kötüye gitmesi üzerine, iyi bir serdar

olamayan Sinan Paşa’nın yerine 23 Muharrem 994 (14 Ocak 1586) tarihinde ikinci defa şark serdarlığına atanmıştır. Ferhad Paşa 10 Şevval 999 (1 Ağustos 1591) tarihinde ikinci vezir iken Koca Sinan Paşa yerine sadrazam tayin edildi. Fakat 8 ay sonra azledildi. Yerine Kanijeli Siyavuş Paşa sadrazam oldu. Bunun dahi 10 ay varmadan azli üzerine Koca Sinan Paşa üçüncü defa veziriazam oldu.

6 Cemaziyelahir 1003 (16 Şubat 1595) tarihinde Sultan III. Mehmed’in yaptığı teklif üzerine Sinan Paşa yerine ikinci defa sadrazam oldu. Aynı zamanda serdarı Ekrem olan paşa 17 Şaban 1003 (27 Nisan 1595) tarihinde Eflak seferine çıktı. Bu sefer sırasında Eflak ve Boğdan’ın özel voyvodalık durumuna son vererek vilâyet hâline getirdi ve vali tayin etti. Fakat Sinan Paşa’nın entrikaları neticesinde sadaretinin beşinci ayı dolmadan azledildi ve 4 Safer 1004 (9 Haziran 1595) tarihinde boğdurularak idam edildi.

Yedikule’den alınan cesedi Camii Kebir Caddesi ile Feshane Caddesi’nin birleştiği yerdeki muhteşem türbesine defnedildi.