1841 tarihinde Üsküdar’da dünyaya geldi. Üsküdarlı Ali Efendi’nin oğlu olup asıl adı Ahmed Ali’dir. İlk tahsilini Üsküdar ibtidaî mekteplerinden birinde yaptıktan sonra Tıbbiye Mektebi’ne girdi. Resime Allah vergisi bir kabiliyeti olduğundan henüz öğrenci iken mektebin resim hocasına muavin tayin edildi.

Abdülaziz’in tahta geçtiği 1861 tarihinde resme karşı kendisinin de büyük istidadı ve sevgisi olan bu hükümdar tarafından resim tahsili için Paris’e gönderildi. Ressam Üsküdarlı Süleyman Seyyid Bey’le (öl. 1913) beraber oradaki “Mektebi Osmanî’nin ilk seçkin öğrencilerinden oldu. Ahmed Ali Bey FransaPrusya harbinin başında ve 1871 tarihinde İstanbul’a döndü.

Dönerken yüzbaşılıkla askerliğe girdi ve Tıbbiye ile alâkası kesildi. Piyade yüzbaşısı rütbesiyle Mektebi Tıbbiye muallimliğine tayin edildi. Bu arada Beyazıd ve Zeyrek Rüşdiyelerinde Sultanahmet Sanat Okulu ve Beyazıt’ta Kaptanıderya İbrahim Paşa Mektebi’nde resim dersleri verdi. Sonra hünkâr yaveri tayin edildi. 1873’de Divanyolu’ndaki Maarif Nezareti binasında ilk resim sergisini açtı. Bu sergi başlı başına bir sanat hareketi olarak Türk sanat tarihimizde önemli bir yer tutar. 1874 yılında Çemberlitaş’ta şimdi Basın Müzesi olan Darülfünun binasında ikinci sergisini açdı. Bir sene sonra otuz kadar arkadaşı ile aynı yerde yeni bir sergi açtı. Bu arada Mercan’daki evini resim atölyesi hâline getirdi, birçok öğrenci yetiştirdi.

1875’de binbaşı, 1877’de kaymakam, 1880’de miralay, 1884’de mirliva, 1890’da da paşa yani ferik oldu. Fransızcayı çok iyi bildiğinden 1892’de Osmanlı sarayının ecnebi misafirler teşrifatçısı tayin edildi. Bu vazifede iken 5 Rebiyülevvel 1325 (18 Nisan 1907) tarihinde ve 66 yaşında olduğu hâlde vefat etti. Kabri Eyüp Sultan’da Feshane Caddesi üzerinde, Defterdar’dan gelirken sol tarafta idi. Reşat Ekrem Koçu’nun gördüğü bu kabir, bugün mevcut değildir. Onun ifadesine göre kabrinin demir parmaklık kapısının üstüne şu kitabe konumuştur:

Yaveranı hazretı şehriyarîden misafirîni ecnebiye teşrifatçısı Ferik Ahmed Ali Paşa ruhuna fatiha. Fi. 5 Ra 1325 ve fi 5 Mayıs 1323

Natürmort ve peyzaj ressamı olan Ahmed Ali Paşa güler yüzlü, tatlı dilli ve son derece nazik, mütevazi bir İstanbul efendisi olduğu için çevresinde Şeker lakabıyla şöhret bulmuştur. Oğlu yine asker olan Ahmed İzzet Bey’dir. Babası ile Mercan’daki konaklarında oturuyordu.