Ebezade Mustafa Bey’in hazinedarı Mehmed Nuri Ağa’nın oğludur. 1225’de (1810/11) Sultanahmet Meydanı civarında, Üçler Mahallesi’nde dünyaya geldi. Bu mahallenin okulunda okuyarak 1236 (1820/21) divanı hümayun kalemine girdi. 1243’de (1827/28) amedî kalemine naklolundu.

1253 Cemaziyelahirinde (Eylül 1837) amedî ve Zilhiccesinde (Mart 1838) maruzatı dahiliye kâtibi, 29 Rebiyülahir 1255’de (12 Temmuz 1839) beylikçi, 1256 Muharreminde (Mart 1840) hariciye müsteşarlığı payesiyle Londra sefiri, 1257 Zilkadesinde (Aralık 1841) Meclisi Vâlâ azası, 1258’de (1842) komiserlikle Romanya‘ya ve oradan Belgrad’a gönderildi. 1259 Şabanında (Eylül 1843) Darı Şura azası, 1260 Şevvalinde (Ekim 1844) hariciye nazırı oldu. 1261 Ramazanında (Eylül 1845) Şam’a memur olup Cebeli Lübnan hadisesinin yatışmasına çalışmış ve hariciye nezareti üzerinde olduğu hâlde memuriyetle Beyrut’a gitmiştir. Bu sırada Paris Sefiri Reşid Paşa’nın nazır olması ile kendisi nezaretten ayrılmıştır. Şevvalinde (Ekim) ikinci defa Londra sefiri, 1262 Zilkadesinde (Ekim 1846) Viyana sefiri olup 1264 Zilkadesinde (Ekim 1848) azledildi.

1266 Cemaziyelahirinde (Nisan 1850) deavi nazırı vekili ve Ramazanda (Temmuz) Meclisi Vâlâ azası oldu. 1270 Cemaziyelevvelinde (Şubat 1854) Serdarı Ekrem Ömer Paşa’ya ferman götürüp dönüşünde sadaret müsteşarı ve 23 Cemaziyelahir 1270’de (23 Mart 1854) vezirlik rütbesiyle Meclisi Vâlâ reisi olup 4 Rebiyülahir 1271’de (25 Aralık 1854) vefat etti.

Kabri Bostan iskelesi sokağı üzerinde Mihrişah Valide Sultan sebilinin sol tarafında ve hacet penceresinin arkasındadır.

Reşid Paşa’nın kendisini sefaretle Avrupa’ya göndermek istediğini haber alınca, humma hastası olduğu için bu görevden affını rica etmek üzere Reşid Paşa’nın Baltalimanı’ndaki yalısına gitmiş ve bu yüzden hastalığı arttığından vefat etmiştir. Şahidesindeki kitabesi şudur:

Namdaşı seyyidi âlem Şekib
Paşa bu sâl
Meclisi Vâlâ reisi iken idüb
terki cihân
Pürkerem, vâlâhimem bir
gevheri irfan iken
Hayf kim gencineveş oldu zemin
içre nihân
Dehr elindendir zebanı hâlle
her zerre hâk
Biz de geldik âleme yandık yakıldık bir zamân
Ref idüb hakka dü destim söyledim tarihini
Eyliye firdevsi alâda Şekib Paşa mekân
1271

Kitabe Malik’in nefis hattı ile yazılmıştır.