1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde yararlılığı görülmüş gazilerimizdendir. Savaştan sonra Ayan azalığında bulunmuş olan Ferik Şevket Paşa, II. Mahmud devri vezirlerinden Kato Hüseyin Paşa’nın oğludur. Harbiye’den 1859’da çıkmış, değişik görevlerde bulunduktan sonra Abdülaziz devrinde liva iken başmabeyncilik yapmıştır. 1876 Karadağ isyanında ve Rus harbinde hayli yararlılıkları görülmüş olan Ferik Adil Paşa yerine Orhaniye kumandanlığını yapmıştır. Plevne’ye Rus ordu saflarını yarıp erzak yetiştirerek savunmanın devamına hizmet etmiştir. Az sonra serdarı ekremle birlikte Bulgaristan’a gitti.

Şevket Paşa liyakatli ve muktedir askerî erkândan sayılırdı. Ancak çok sert ve acımasız oluşu icraatında lüzumundan fazla şiddet gösterişi ve hele bu Boyacıköy Vak’ası bütün hayatına bir gölge salmış ve hatta bu vak’a kendisine aynı zamanda “Deli” lakabını kazandırmıştır.

İstanbul’a dönüşünde Sultan Abdülaziz’in başmabeynciliğinde bulunmuş olmasından dolayı, II. Abdülhamid tarafından beşinci orduya fırka kumandanı olarak atanmış ve İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır. Biraz sonra emekliye ayrılmıştı. Fakat İstanbul’a gelmesine izin verilmedi.

30 sene kadar Şam ve Beyrut’ta sürgün kaldı. 1908’de II. Meşrutiyetin ilânından sonra İstanbul’a dönmüş ve Ayan azası olmuştur. Bu görevde iken 28 Haziran 1327 (10 Temmuz 1911) tarihinde vefat etti. Kabri, Bostan İskelesi Sokağı üzerinde ve Hüsrev Paşa Kütüphanesi arkasındaki mezarlıktadır. Zaviyelerinde post nişini irşad ve akıl sahibi bir zat iken 1145 (1732/33) senesinde vefat etti.

Kendisi meşayihler arasında ilmi ve irfanı ile mümtaz ve Takvimü’tTevârih ile Şakaik Zeyli Ataî’yi genişletmekle meşhur olmuştur.