Zileli Muharrem Efendi’nin oğludur. 1563 yılında doğdu. Amcası Kara Şemseddin Efendi’den inabet aldı. 1596 yılında ammizadesi Mehmed Efendi yerine şeyh oldu. Sultan III. Mehmed tarafından İstanbul’a davet edildi. Padişahla birlikte Eğri seferine katıldı. Çarşamba’daki Mehmed Ağa Tekkesi şeyhliğine getirildi. Sonra Atpazarı Camii veziri oldu. Daha sonra sırasıyla Şehzade, Sultan Selim ve Sultan Ahmed Camii vaizi oldu. Ayrıca Şeyhî mahlaslı şiirleri ve divanı mevcuttur. Sultan Selim Camii civarında Sultan Bayezid tarafından yaptırılan Şeyh Muhyiddin Efendi Tekkesi’nin onuncu şeyhi oldu. Bundan sonra tekke onun memleketi olan Sivas adını alarak Sivasî adıyla anılmaya başlanmıştır. 1639 yılında vefat etmiş, Eyüp Nişanca Caddesi üzerinde bulunan türbesine defnedilmiştir. Vefatına yeğeni Abdülahad Nuri Efendi; Bin kırk dokuzda aldı pâk Sivasî uçmakta mekân 1049 Tarihini düşürmüştür.