Eyüp Sultan Camii iç avlusunda ve Eyüp Sultan Türbesi giriş kapısının sağ tarafındadır. Üç cepheli ve üç şebeke demirli penceresi vardır. Pencereler arasına dört mermer sütun yerleştirilmiştir. Bu pencerelerin üzerinde başlayan ve kapısının üzerinde son bulan bir kitabesi vardır. Bu kitabenin üzerinde oyma mermer şebekeli ve kemerli ikinci pencereler yer almıştır. Kemerler, sütunlar üzerindeki başlıklara oturtulmuştur. Kısa bir saçağı vardır. Çatısı kurşun kaplı olup alçak kubbelidir. Kitabesi şudur:

1. Pencere üzerinde:

Hazret-i Sultan Ahmet sâye-i hâdi'üs-sebü

Râh-ı Hakk'da hayr içün yapdırdı bir âli sebil

2. Pencere üzerinde:

Eyleyüb rûh-ı Edâ Eyyûb-ı Ensâri'yi yâd

Ravzai pâki yanında itdi bir hayr-ı cemil

3. Pencere üzerinde:

Akıdub ol çeşmede Kevser gibi mâ-i mâin

Eyledi zülâl-i âb-ı safı anda selsebil

Sebilin sol tarafında bulunan kemerli kapısı üzerinde:

Nûş idüb âb-ı hayât ol şâh-ı İskender sıfat

İde Mevlâ zilimi ol sâye-i arşım zalil

Ol binâ-yı hoşnûmâ itmamına târih içün

Varid oldu çünki ey Muhammed ferman cezü

İmtisal idüb didim bir beyt kim her misra'ı

Müstakil târih olub itmamına olmuşdur delil

Eyledi Sultan Ahmed şükr na'mây-ı celil 1022

Bin yiğirmi ikisinde yapılmış bir nev sebil 1022 (1613)

Bu zarif sebilin mimari Mehmed Ağa'dır. 1043 (1633) tarihinden sonra vefat etti. Sultan Ahmed Camiinin de mimarıdır.

Sebilin bir penceresinin İçine ve sütunların önüne ufak çeşmecikler yerleştirilmiştir. Ayrıca sebil İçinde büyük bir çeşme ve bir yer altı dehlizine açılan merdivenli bir yol İle Kızlarağası Mustafa Ağa'nm kabri vardır. Ağa, 1033 (1623) de vefat ederek sebil içindeki set üzerine gömülmüştür. Bundan dolayı buraya Mustafa Ağa'nın Sebili de denir. 1922 senesine kadar müslümanlar ramazan ayında sebil içindeki kısmet kuyusundan alınan su ile oruçlarını açarlardı.

Kaynak: (Recep Akakuş, Eyyüb Sultan S: 112-124-244) (İ. Kumbaracılar, İst Sebilleri S; 17) (E. Çelei, Danışman Ter. 2/98) (Hadika, 1/44 Akbıyık Mes. Mustafa Ağa) (Mimar N. Emre, Türk Mimarları, Arkitekt 1937 Sayı; 1 S: 12) (Z. Nayır, Sultan Ahmet Külliyesi S: 3944)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız