Tahir Paşa taşralıdır. Bir müddet gümrükçüler yanında bulunup bu işi öğrendi. Tüfenkhanei Âmire imalat memuru oldu. 1242’de (1826/27) matbah emini ve 1243’de (1827/28) tenkihi defatir yani indirim defterleri memuru sonra İzmir ihtisap memuru yani belediye başkanı oldu.

1250 Ramazanında (Ocak 1835) geri çağrılarak emtia gümrüğü emini ve 1255 Zilkadesinde (Ocak 1840) valide sultan kethüdası, 1257 Zilkadesinde (Aralık 1841) ilâveten ticaret nazırı, 1258 Cemaziyelevvelinde (Haziran 1842) bunlara bağlı olarak Hazinei Hassa nazırı, 1258 Recebinde (Ağustos 1842) inzimamen ikinci defa gümrük emini oldu.

1261 Şabanında (Eylül 1845) yalnız ticaret nezaretinden ayrıldı. 1262 Rebiyülahirinde (Nisan 1846) kendisine rütbei bâlâ ihsan buyuruldu. Şevvalinde (Ekim 1846) gümrükten affedildi. 1263 Cemaziyelahirinde (Mayıs 1847) rütbei vezaret ihsan buyuruldu. 15 Rebiyülevvel 1264’de (21 Mart 1848) vefat etti.

Kabri, Eyüpsultan’da Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısındaki mezarlıkta ve kapıdan mezarlığa girildiğine göre sol taraftaki hazirede ve Bostan İskelesi Sokağı tarafında ve duvarın hemen arkasındadır. Lahdinin fesli şahidesinde uzun kitabesinin üst kısımları okunmaz hâldedir:

Sıdk ü ihlâs ile hidmetleri makbûlü olub Kethüda itmiş idi mâderine Zıllı Huda diye devam etmekte ve Yazdı tarihini Safvet iderek Hakk’a niyaz Lâyıkı cenneti â’lâ ola Tahir Paşa 1266 Ra. 15