Vassafzade diye bilinir. Halk arasında, Hindi Molla Efendi diye tanınmıştır. Osmanlı Devleti’nin seksenikinci şeyhülislâmı olup, Şeyhülislâm Abdullah Vassaf Efendi’nin oğludur. 1119’de (1707/08) İstanbul’da doğdu. İlk tahsilini babasından aldı. Sonra zamanın âlimlerinden ders gördü. Molla Refi Mustafa Efendi’den talik yazı öğrendi

Yirmi dört yaşında iken 1143’de (1730/31) müderris oldu. Birçok medreselerde müderrislik yaptı, öğrenci yetiştirdi. Bu görevde yirmi bir sene bulunduktan sonra 1167 Zilkadesinde (Ağustos 1754) Galata kadılığına getirildi. 1168’de (1754/55) babası ile birlikte Bursa’ya sürüldü. Babasını kıskananlar onun yükselmesine mani oldular. Fakat kısa bir zaman sonra Edirne kadılığına atandı. Aynı sene babasının şeyhülislâm olması ile Mekke payesi oldu.

1171 Şabanında (Nisan 1858) İstanbul payesi oldu. Bu görevde de 11 yıl bekletildi. 1182 Rebiyülevvelinde Anadolu kazaskeri oldu. Fakat bir sene sonra azledildi. Dört sene açıkta kaldıktan sonra 1186 Ramazanında (Aralık 1772) Rumeli kazaskeri oldu. Şeyhülislâm Mehmed Emin Efendi’nin azlinden sonra 19 Şevval 1190’da (1 Aralık 1776) şeyhülislâm oldu. Bu görevde 1,5 seneden biraz fazla kaldıktan sonra ihtiyarlığı ve hastalığı sebebi ile 24 Cemaziyelahir 1192’de (20 Temmuz 1778) azledildi.

Esad Efendi azlinden sonra Ortaköy’de Defterdarburnu’nda Neşetabad Sarayı’na bitişik bulunan yalısında istirahata çekildi. Fakat hastalığı artınca tebdili hava için, babasından kendisine intikal eden Emirgan’daki meşhur yalıya göç etti. Buraya gelişinin ikinci günü 3 Receb 1192’de (28 Temmuz 1778) sabah namazını kıldıktan sonra kelimei şahadet getirerek vefat etti. Buradan Eyüp Sultan’a getirilen naaşı cenaze namazından sonra Siyavuş Paşa Türbesi civarında babasının yakınına defnedildi.