Yusuf Ağa, Osmanlı tarihinin akışını değiştiren muhteşem, muhterem Hatice Turhan Sultan’ın kardeşidir. Turhan Sultan, I. İbrahim’in kadını ve IV. Mehmed’in annesidir.

Yusuf Ağa mütevazı bir hayat sürmüş, her türlü imkân varken devlet hizmetine girmemiştir. Turhan Sultan kardeşi adına Rumeli Kavağı’nda Valide Camii diye anılan bir cami yaptırmıştır.

Bugün de mevcut olan bu mabet Rumeli Kavağı Dere Sokak ile Rumeli Kavağı Köprü Sokağı’nın birleştiği yerdedir. Caminin yapıldığı yıllarda Kazakların saldırısından korkulduğu için çarşı sahilden oldukça içeride kurulmuştur.

Yusuf Ağa kendi parası ile Tophane’de Çivici Limanı’nda Aralık Mescidi adı ile bir mescit yaptırmıştır. Çivici Limanı Tophane İskelesi ile Salıpazarı İskelesi sokakları arasında, Salıpazarı antrepoları önünde ve sahilde idi. Sonraları sahil doldurulduğundan ve rıhtım yapıldığından mabet Necatibey Caddesi üzerinde ve Nusretiye Camii’nin sol tarafında kalmıştı. Hiç gereği yokken 1957’de yıktırıldı.

Hadîka yazarı; mescidin vakfiyesinin 1090 (1679/80) senesinde tanzim edildiğini yazmaktadır. Yine ona göre mabet, set kenarında vaki olmakla bir tarafı fevkanî olup diğer tarafı kayıkhanedir.

Hadîka yazarı; Yusuf Ağa’nın kabri için malum değildir, demektedir.

1184 tarihinden altı gün evvel 23 Zilhicce 1183’de (19 Nisan 1770) meydana gelen büyük yangında mescit tamamen yanmış ve Sultan I. Abdülhamid (17741789) zamanında Tophane Nazırı Ahmed Ağa genişleterek yeniden yaptırmıştır. Caminin banisi Yusuf Ağa 1100 (1688/89) tarihinde ve ablası Turhan Sultan’dan 56 sene sonra vefat etti. Kabri Eyüp’te eski adı Boyacı Sokak olan şimdiki Sultan Reşad Caddesi ile Feridun Paşa Türbesi arasındaki mezarlığın takriben orta yerindedir. Küçük şahidesindeki kitabesi şudur :

Merhume Valide Sultan karındaşı Yusuf Ağa’nın ruhiçün Fatiha.
sene 1100