Şeyhülislâm Hüsameddin Efendi’nin oğludur. 970’de (1562/63) doğdu. Şeyhülislâm Çivizade Hacı Mehmed Efendi’den okuyup müderris oldu. 1004’de (1595/96) sahn denilen Fatih tarafından yaptırılan medreseye müderris oldu. Süleymaniye, Halep, Şam, Mısır ve Edirne’de kadılık yaptı. 1019’da (1610/11) İstanbul kadısı olup 1021’de (1612/13) azledildi. Cemaziyelevvel 1023’de (Haziran 1614) Anadolu kazaskeri ve Cemaziyelevvel 1024’de (Haziran 1615) Rumeli kazaskeri oldu. Safer 1030’da (Ocak 1621) azledildi.

Beş sene kadar açıkta kaldıktan sonra 1035 Saferinde (Kasım 1625) ikinci defa Rumeli kazaskeri oldu. Şevval 1035’de (Temmuz 1626) azledildi. 28 Receb 1041’de (19 Şubat 1632) üçüncü defa Rumeli kazaskeri oldu. Bu görevde iken 6 Zilhicce 1042’de (14 Haziran 1633) vefat etti.

Eyüp Sultan Türbesi civarında medfundur. Âlim, şair, kerim ve zarif bir zat idi. Mahlası Zuhurî idi. Bu mahlas ile şiirleri ve kabule şayan güfteleri vardı. Evine bitişik bir mescidi cami yaptı. Bursa ve Edirne’de ayır için pek çok mal sarf etti. Oğlu sudurdan Mahmud Efendi’dir.