2018 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 04.09.2018 tarih ve 334 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 334

Rapor Tarihi: 04.09.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 16330 sayı, 01.07.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.07.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) İ.B.B İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2017 tarih, 11255029-310.01.04-E.20170427842 sayılı yazısı.

b) İ.B.B Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 05.10.2017 tarih, 21362969-310.01/942987/1115334-3322-192102 sayılı yazısı

c) İ.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 07/09/2017 tarih, 62956595-310.06/1711-171083 sayılı yazısı

d) 17/08/2017 tarihli ve 17982 sayılı yazı.

e) 01/12/2017 tarihli ve 27064 sayılı yazı.

f) 08/01/2018 tarihli ve 452 sayılı yazı.

g) 17/01/2018 tarihli ve 1490 sayılı yazımız.

h) 25/06/2018 tarihli ve 15704 sayılı yazı.

Eyüpsultan İlçesi Karadolap Mahallesi 43 Ada 64 Parselden geçen mevcut fiili yolun imar yolu olarak planlanmasına ilişkin çalışma başlatılmıştır.

Karadolap Mahallesi 43 Ada 64 Parsel, 29/08/2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planında, "Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı", 19/03/2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında da, "Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı" lejantında kalmaktadır.

43 Ada 64 Parselde mevcut olan yolun, imar planına işlenmesine yönelik plan tadilat çalışmasına esas, istikamet amaçlı kullanılmak üzere bahse konu alanda yer alan sağlık ve eğitim tesislerinin bu yola cepheli kısımlarının, koordinatlı krokisi hazırlanmış ve söz konusu mevcut fiili yol, 43 ada 64 parsel içinden geçmekte ve komşuluğundaki 43 ada 73 parsel sınırını oluşturmaktadır.

Eyüpsultan İlçesi Karadolap Mahallesi 43 Ada 64 Parselden geçen mevcut fiili yolun imar yolu olarak plana işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifi için kurum ve kuruluşlardan alınan görüşlerde;

İlgi (a) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2017 tarih ve E.20170427842 sayılı yazısında; "Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin 10 maddelik görüş bildirilmiş ve netice olarak, belirtilen hususlara uyulması ve Küçüksu Deresine ait dere işletme bandının plan tadilatı teklifine işlenmesi şartıyla, ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde idaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi (b) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 05.10.2017 tarih ve 942987-1115334- 3322- 192102 sayılı yazısında; "Ulaşım Kararı bölümünde "Söz konusu teklif; yola terklerin yapılması, 07/06/2012 tarih ve UP2012-21/25 Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 metre çekilerek, imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, fiili yolun meri plandaki 7 m'lik yaya servis yoluna (Ortaokul Sokak) yaya-servis yolu niteliğinde bağlanması koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi (c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih ve 1711- 171083 sayılı yazısında; "Sonuç olarak, planlama alanının "III-A" lejantlı ayrıntılı jeolojikjeoteknik etüt çalışması gerektiren alanda kalıyor olması nedeniyle, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21.6 ve 21.7 maddeleri gereği ve …. Genelge doğrultusunda "Ayrıntılı JeolojikJeoteknik etüt Çalışması" yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi (d) Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 17/08/2017 tarih ve E.17982 sayılı yazısında, "Planlanan imar yolu ile zemindeki filli durumun, uygulama açısından birbiriyle uyumlu olduğu anlaşılmış olup söz konusu plan tadilatının yapılması Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Eyüpsultan İlçesi Karadolap Mahallesi 43 Ada 64 Parselden geçen mevcut fiili yolun imar yolu olarak plana işlenmesine ilişkin plan değişikliği ilgi e) yazı ile Eyüp Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi f) yazı eki 04.01.2018 tarih ve 2017/208 sayılı meclis kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu plan değişikliği ilgi g) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiş olup, ilgi h) yazı eki 18.05.2018 tarih ve 874 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye meclis kararında "Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi, 43 ada, 64 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, plan değişikliğindeki maddi hataların ilçesince giderildikten sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilmektedir. İlgi h) İBB meclis kararında:

"-Teklifin 30 m'lik yol düzenlemesinin yapıldığı 13.09.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftası yerine 19.03.2005 tasdik tarihli Alibeyköy Uygulama İmar Planı paftası üzerine hazırlandığı, bu nedenle öneri imar yolunun 30 m'lik yola ne şekilde bağlandığının belirsiz olduğu,

-Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 05.10.2017 tarihli görüşünde; karayolu-ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu güvenliğinin sağlanması amacıyla ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 metre çekilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, teklifte söz konusu düzenlemenin yapılmadığı,

-Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 05.10.2017 tarihli görüşünde; fiili yolun meri plandaki 7 m'lik servis yoluna yaya-servis yolu niteliğinde bağlanmasının bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun olacağının belirtilmesine rağmen, teklif plan değişikliği kapsamında düzenlenen yolun taşıt izleri ve kaldırım düzenlemesi yapılarak taşıt yolu şeklinde düzenlendiği, yol genişliğinin 1/1000 ölçekli plan tekniğine uygun olarak oluşturulmadığı ve üzerinde yol genişliğinin gösterilmediği, ...

-Eyüp Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğünün 01.12.2017 tarihli görüşünde; planlanan imar yolu ile zemindeki fiili durumun uygulama açısından birbiriyle uyumlu olduğu, söz konusu plan değişikliğinin yapılmasının uygun bulunduğu görülmekle birlikte, düzenlemenin yapıldığı alan Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi sınırları içerisinde kaldığından, teklif plan değişikliğinin her aşamasında belirtilen "Alibeyköy Mahallesi" ibaresinin teknik hata içerdiği tespit edilmiştir." denilmektedir.

Yukarıda belirtilen maddelere ilişkin plan teklifinde düzenlemeler yapılarak maddi hatalar giderilmiş olup, bu doğrultuda plan değişikliği teklifi tekrar hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi, 43 Ada 64 Parselden geçen

mevcut fiili yolun imar yolu olarak plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifine ait plan pafta, rapor ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, konunun incelenerek, uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre

Eyüpsultan Belediye Meclisi’ne havalesi...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi, 43 ada 64 parselden geçen mevcut fiili yolun imar yolu olarak planlara işlenmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.09.2018 tarih ve 334 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.