2018 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 05.09.2018 tarih ve 335 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 335

Rapor Tarihi: 05.09.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21710 sayı, 30.08.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.09.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 30/03/2018 tarihli ve 12312 sayılı yazı.

b) 19.04.2018 tarihli ve 99964 sayılı yazı.

c) 27.04.2018 tarihli ve 106405 sayılı yazı.

d) 04/07/2018 tarihli ve 23392 sayılı yazı.

Türkiye Elektirik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından ilgi a) yazı ile Eyüpsultan İlçesi F21C15D4C, F21C15D4D, F21C20A1B pafta sınırları içerisinden geçen 380 Kv Verbana DGKÇS TM-Alibeyköy TM Enerji İletim Hattına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı teklifinin değerlendirilerek; imar planlarına " TEİAŞ Enerji İletim Hattı Koruma Kuşağı ve Direk Yerleri" olarak işlenmesi talep edilmektedir.

Bahse konu alan 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında kısmen Teknik Hizmet Alanı kısmen ise Karayolları Kamulaştırma alanında, 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında kısmen Trafo Alanı kısmen ise Karayolları Kamulaştırma alanında kalmaktadır, ayrıca 14.08.2009 t.t.'li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Kağıthane Hasdal Kavşağı Tem Bağlantı Kavşakları Fevzi Çakmak Caddesi ArasI Yol Kavşak Uygulama Projesi ve İl Afet Yönetim Merkezi Alanı Planında kısmen Park Alanı kısmen ise Yol Alanı lejantında kalmaktadır.

TEİAŞ tarafından bahse konu elektirik iletim hattı için1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili b), c) ve d) kurum görüşleri alınmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 1/5000 ölçekli Plan Değişikliği teklifi sunulmuş olup 18.05.2016 tarih ve 2016/792-1244-1245 sayılı Meclis Kararı ile plan değişikliği teklifi uygun görülmüştür.

İlgi b) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "... altlık raporda bu alanlar için getirilen kat sınırlamasının (5 kat) aşılmaması koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.P. tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde " 380 Kv Verbana DGKÇS TM-Alibeyköy TM Enerji İletim Hattının Eyüpsultan İlçesi F21C15D4C, F21C15D4D, F21C20A1B paftalarında yer alan kısmı için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifine ilişkin;

  • Karayolları Kamulaştırma Alanlarına İlişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden görüş alınması,
  • İnşaat Aşamasındaki "Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattı Projesi'ne ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden görüş alınması,
  • Uygulama Projesi Biten "İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesi'nin enerji nakil hattı pilon ayağından etkilendiği belirlendiğinden enerji nakil hattı pilon ayaklarına ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden görüş alınması, gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında " 8 maddelik görüş belirtilmiş olup, "Netice olarak, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin belirtilen hususlara uyulması halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi F21C15D4C, F21C15D4D, F21C20A1B pafta sınırları içerisinden geçen 380 Kv Verbana DGKÇS TM-Alibeyköy TM Enerji İletim Hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi b), c), d), müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan İlçesi F21C15D4C, F21C15D4D, F21C20A1B pafta sınırları içerisinden geçen 380 Kv Verbana DGKÇS TM-Alibeyköy TM Enerji İletim Hattının imar planlarına " TEİAŞ Enerji İletim Hattı Koruma Kuşağı ve Direk Yerleri" olarak işlenmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.09.2018 tarih ve 335 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.