2018 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 07.02.2018 tarih ve 127 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 127

RAPOR TARİHİ: 07.02.2018

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve 2244 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 28/12/2017 tarihli ve 85091 sayılı yazı.

İlgi BEDAŞ yazısında Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi, kamuya terkinli, 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda yolda kalan, 797 ada, 12 parselin güneyinde yazı ekinde bulunan tescil bildiriminde A ile işaretli 53,88 m2 yüzölçümlü kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 1.-TL iz bedelle intifa hakkı talep edilmektedir. İmar Mevzuatı açısından yapılan incelemede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9. maddesinde (Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG1/6/2013- 28664) "İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır" denilmekte olduğu görülmüştür.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri planda yolda kalan 797 ada, 12 parselin güneyinde yazımız ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli 53,88 m2 yüzölçümlü kısmın üzerinde 1.-TL iz bedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıl süreyle intifa hakkı kurulması hususunda 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri planda yolda kalan 797 ada, 12 parselin güneyinde müdürlük yazısı ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli 53,88 m2 yüzölçümlü kısmın üzerinde 1.-TL iz bedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıl süreyle intifa hakkı kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.02.2018 tarih ve 127 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.