H. 1205/1790 tarihinde doğdu. Yazıyı, Yağlıkcızâde Sadrazam Mehmed Emin Paşa’nın torunu Kazasker Abdülkadir Bey (ö. 1262/1846)’den öğrendi ve icâzetnâme aldı.

Sonra, Enderûn-ı Hümâyun’a Ta’lîk hat hocası oldu. Molla Gürâni civarında, Halıcılar Köşkü’nde Molla Şeref Mahallesi’ndeki evinde isteyenlere perşembe günleri Ta’lîk meşk ederdi. Pazartesi günleri de Enderun’daki vazifesine giderdi. Rivâyet edildiğine göre, iki taraftaki öğrenci sayısı iki yüzü bulunurdu. Sıra ile talim ederken boş olan talebenin eline mürekkep şişesini vererek çalkalatır, mürekkebi terbiye ederdi. Mevlevî tarikatine mensuptu.

12 Rebiülevvel 1282 /5 Ağustos 1865 tarihinde vefat etti. Kabri, Eyüpsultan’da, Kaşgari Tekkesi önündeki hazirededir.

Mezar taşı kitâbesi şöyledir:

Yâ Hazret-i Mevlanâ
Şeyhülhatttin
Enderun-ı Hümâyun
Ta’lik hocası merhûm
ve mağfuru’l-muhtac ila rahmet-i
Rabbihi’l-gafûr es-Seyyid
Mehmed Bâhir Efendi’nin
ve cemi’i ehl-i imanın
Ervâhına fâtiha. 12 Ra. 1282.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız