2015 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 09.07.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 193
Rapor Tarihi : 11.06.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 428 sayı ve 29.05.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
01.06.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) 12.03.2015 tarih, 428 sayılı Vekil Cengiz Yılmaz’a ait dilekçe ve ekleri
b) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih, 337510-1096 sayılı yazısı
c) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2015 tarih, 169441 sayılı yazısı
d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih, 534-7546 sayılı yazısı

İlgi (a) dilekçe ve eki plan paftaları ile müellifince Eyüp Göktürk Mahallesi 110 ada, 3 parsel sayılı yere plan tadilatı teklif edilmektedir. Söz konusu parsel, 19.06.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Nazım İmar Planı’nda yüksek yoğunluklu (480-600 kişi/ha) konut alanında; 19.03.2012 tarihi ile tadilli 19.06.2003 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı’nda kısmen bitişik nizam 5 kat yapılanmalı konut +ticaret alanı, kısmen yapılanması olmayan konut alanında kalmaktadır.
Müellifince hazırlanan plan tadilatı teklifi incelendiğinde; meri imar planında verilen yapılanma şartlarında değişiklik getirilmeden parselin konut+ticaret alanında kalan kısmının konut alanına alındığı ve yapılanması olmayan konut alanında kalan kısmına bitişik nizam 5 kat yapılanma değeri verildiği görülmektedir. 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;
“1. Tasdik sınırı İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 110 ada 3 parseli kapsamaktadır.
2. Tasdik sınırı içerisindeki fonksiyon, bitişik nizam 5 kat yapılaşma şartlarında konut alanıdır.
3. Uygulama aşamasında jeolojik/jeoteknik etüt raporları hazırlanacak ve bu raporlara uyulacaktır.
4. Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı, meri imar yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.” denilmektedir.
5. Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
6. Cephe aldığı 15.00 m. genişliğindeki yoldan min. 5.00 m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi
7. Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak kabul edildiğinden, bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulması,
8. “Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
9. Brüt alanı 75 m²’ye kadar (Brüt alan ≤ 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark
10. Brüt alanı 75 m² - 150 m² arasında (75 m² < brüt alan < 150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark
11. Brüt alanı 150 m² ve üstü (brüt alan ≥ 150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.” şeklinde plan notu eklenmesi,
hususlarının yerine getirilmesi ve meri plandaki yapılanma koşulları ile hesaplanan inşaat alanının aşılmaması şartları doğrultusunda, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi (c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde, 5 maddeden oluşan teknik görüş bildirilmiştir.
İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.’ denilmektedir.
Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 110 ada, 3 parsel sayılı yere ait plan tadilatı teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; müellifince hazırlanan Göktürk 110 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız