2015 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 09.07.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.07.2015 tarih ve 34 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 34
RAPOR TARİHİ : 08.07.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 2210 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: İstanbul Valililiği, Kadastro Müdürlüğünün 10.06.2015 tarih ve 540708 sayılı yazısı.
Eyüp İlçesi Ağaçlı, Akpınar, Göktürk, Işıklar, Odayeri Mahallelerinde 6292 Sayılı Kanunlar kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca orman tahdidi veya Kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında tespit edilen aplikasyon-ölçü-çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi ve tapuya tescillerinin sağlanması ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilerek isimlerinin bildirilmesi ilgi yazı ile istenilmiştir.
Bu nedenle ekli listede belirtilen kişilerin konu edilen Ağaçlı, Akpınar, Göktürk, Işıklar, Odayeri Mahallelerinde 6292 Sayılı Kanunlar kapsamında kadastro ekibinde görev alması hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklif ekindeki listede belirtilen kişilerin Ağaçlı, Akpınar, Göktürk, Işıklar, Odayeri Mahallelerinde 6292 Sayılı Kanunlar kapsamında kadastro ekibinde görev alması komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 08.07.2015 tarih ve 34 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.