2017 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 12.09.2017 tarih ve 117 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 117

RAPOR TARİHİ: 12.09.2017

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 30784 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“Mülkiyetinin 115277/120000 kadarlık (271,90 m2) hissesi belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Kemerburgaz (Mithatpaşa) Mahallesi, 498 ada, 2 parsel sayılı 283,04 m² yüzölçümlü yer 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda Ticaret+Konut alanında kalmaktadır.

Söz Konusu taşınmazın 115277/120000 kadarlık(271,90 m2) Belediyemiz hissesinin satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mülkiyetinin 115277/120000 kadarlık (271,90 m2) hissesi belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Kemerburgaz (Mithatpaşa) Mahallesi, 498 ada, 2 parsel sayılı 283,04 m² yüzölçümlü yerin satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 12.09.2017 tarih ve 117 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.