2017 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 13.09.2017 tarih ve 30 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 30

RAPOR TARİHİ: 13.09.2017

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.09.2017 tarih ve 19014 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre "Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan yapılan ilaveye veya alınan ödeneğe ek ödenek denilmektedir.

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı kanunun 69. Maddesinde "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına "Ayrıca, 26/4/2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de bu maddeye göre değerlendirilir." Ve aynı kanuna geçici 4. madde ile "başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı" eklenmiştir.

İlgi Meclis kararında öngörüldüğü şekli ile, Belediye bütçemizin onay tarihinden sonra çıkan kanuna istinaden satın alma başvurusunda bulunduğumuz İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesinde bulunan 157 Ada, 7 Parsel numaralı 9.912,83 m2 yüzölçümlü yerin satışı süratli bir şekilde gündeme gelmiş olup tahmini satış bedeli 35.000.000.00 TL'dir.

35.000.000,00 TLlık gelire karşılık ekli listedeki müdürlüklerin talepleri doğrultusunda stratejik planda daha sonraki yıllarda yapılması planlanan işlerin öne alınmasıyla ilgili olarak ilgili fasıllara 35.000.000,00 TL tutarında ek ödenek olarak verilmesi hususunda;

Konunun belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Göktürk Mahallesi, 157 ada 7 parsel, 9.912,83 m2 yüzölçümlü yerin tahmini satış bedeli olan 35.000.000.00 TL'nin teklif eki listede bulunan müdürlüklerin talepleri doğrultusunda ilgili fasıllara ek ödenek olarak verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 13.09.2017 tarih ve 30 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.