2017 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 13.09.2017 tarih ve 118 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 118

RAPOR TARİHİ: 13.09.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 09.09.2017 tarih ve 19137 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 30/06/2017 tarihli ve 20242 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü yazısında Üçşehitler Mahallesi, kamuya terkinli ve meri plan olan 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda park alanı olan 943 ada, 12 nolu parselin güneyindeki yazı ekinde bulunan tescil bildiriminde A ile işaretli kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine 1.-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi talep edilmektedir. İmar Mevzuatı açısından yapılan incelemede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9. maddesinde (Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG-1/6/2013- 28664) "İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır" denilmekte olduğu görülmüştür.

TALEP/SONUÇ: Bu itibarla Üçşehitler Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri planda park alanı olan 943 ada, 12 nolu parselin güneyindeki yazımız ekindeki tescil bildiriminde A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Üçşehitler Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri planda park alanı olan 943 ada, 12 nolu parselin güneyindeki müdürlük teklifi ekindeki tescil bildiriminde A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 13.09.2017 tarih ve 118 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.