Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Plan Bütçe Komisyonunun 03.01.2018 tarih ve 33 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 33

RAPOR TARİHİ: 03.01.2018

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdürlüğünün 02.01.2018 tarih ve 11 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında "…. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilerek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibariyle sınırlama getirebilir." denilmektedir.

Ayrıca; Maliye Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayının ilk haftası açıklanan sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek unvanlar ile taban ve tavan fiyat aralığının esas alınarak ödenecek net ücret tespitinin ilgili kurumların yetkili meclisleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

TALEP/ SONUÇ: Belediyemiz birimlerinde 2017 yılında çalıştırılan Sözleşmeli Personelden ek listede belirtilen ve 01.01.2018 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2018 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlar da yeni çalıştırılacak personeller için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin tavan fiyat üzerinden verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; belediyemiz birimlerinde 2017 yılında çalıştırılan Sözleşmeli Personelden ek listede belirtilen ve 01.01.2018 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2018 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlar da yeni çalıştırılacak personeller için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin tavan fiyat üzerinden verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 03.01.2018 tarih ve 33 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.