Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 03.10.2018 tarih ve 338 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 338

Rapor Tarihi: 03.10.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21709 sayı, 30.08.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.09.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 11/05/2018 tarihli ve 11734 sayılı yazımız.

b) 13.07.2018 tarih ve 1242 sayılı İBB Başkanlığı Meclis Kararı.

c) 02/05/2018 tarihli ve 74631 sayılı yazı.

d) 11/04/2018 tarihli ve 14583 sayılı yazı.

e) 13/04/2018 tarihli ve 14538 sayılı yazı.

f) 16/04/2018 tarihli ve 4476 sayılı yazı.

g) 10/04/2018 tarihli ve 20180200290 sayılı yazı.

h) 06/04/2018 tarihli ve 87327 sayılı yazı.

i) 16/04/2018 tarihli ve 95719 sayılı yazı.

j) 16/04/2018 tarihli ve 14578 sayılı yazı.

İlgi (a) yazımızla İBB Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere sunduğumuz Eyüpsultan İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 200 ada 1, 2, 3, 4 parseller ve tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, İBB Meclisinin İlgi (b) kararı ile oyçokluğu ile tadilen uygun görülmüştür. Onaylanan Eyüpsultan İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 200 ada 1, 2, 3, 4 parseller ve tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden müdürlüğümüzce, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, F21C19A3B Pafta 200 ada 1-2-3-4 parseller ve tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Bahse konu plan değişikliğine esas İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e), İlgi (f), İlgi (g), İlgi (h), İlgi (i), İlgi (j) kurum görüşleri yazımız ekinde yer almaktadır.

İlgi (c) Haliç Emlak Müdürlüğü yazısında plan taklifinin "200 ada 23 parselde yer alan NATO Boru Hattı dikkate alınarak belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" Denilmektedir.

İlgi (d) İBB Yeşil Alan ve Tesisler yapım müdürlüğünün görüşünde "Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı+Dini Tesisler Alanı'na alınmak istenen Yeşilpınar Mahallesi, 200 ada 1-2-3-4 sayılı parseller ile bir kısım tescil dışı alan halihazırda kullanılmakta olan Yeşilpınar Bölge Parkı sınırları içerisinde kalması sebebiyle; hazırlanan plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmemektedir." Denilerek olumsuz görüş bildirilmiştir.

İlgi (e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; Ulaşım kararları kısmında yer alan standart şartların yerine getirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

İlgi (f) İstanbul İl Müftülüğü yazısında; "Mülkiyeti hazineye ait yerdeki Dini Tesis Alanı olarak ayrılan bölümün mevcut yapısının korunması kaydıyla yapılacak plan değişikliğinin uygun görüldüğü..." Denilmektedir.

İlgi (g) İSKİ yazısında; 5 maddede sıralanan teknik şartların yerine getirilmesi şartıyla söz konusu plan değişikliği uygun görülmüştür.

İlgi (h) İBB Kamulaştırma müdürlüğü yazısında; Söz konusu plan değişikliğinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

İlgi (i) Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü yazısında; Söz konusu plan değişikliğinin uygun görüldüğü belirtilmiştir. İlgi (j) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; belirtilen teknik konulara uyulması belirtilmiştir. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin plan notları; 1. "Plan değişikliği onama sınırı Eyüpsultan İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, F21C19A3B pafta 200 ada, 1-2-3-4 parseller ve bir kısım tescil dışı alanı kapsamakta olup, plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı+ Dini Tesis Alanı ve Park Alanıdır. 2. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı+ Dini Tesis Alanında Bilgi evi, Gençlik Merkezi, Kültür Merkezi, Çocuk Bahçesi, Yurt, Muhtarlık, Sağlık Birimi, Aşevi, Misafirhane, Çok Amaçlı Salon, Açık Kapalı Spor Alanı, Kreş ve Dini Tesis, Kütüphane, Taziye Evi yapılabilir. 3. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki fonksiyonların otopark ihtiyacı Zeminaltı Katlı Otopark Alanından karşılanacak olup, ayrıca çevreye hizmet edecek Otopark Alanı da ayrılacaktır. 4. Zeminaltı Otopark Alanının bir katında, haftanın belirli günlerinde kullanılmak üzere Pazar Alanı düzenlenebilir. 5. Planlama alanında kat yükseklikleri, çekme mesafeleri, blok ebat ve şekilleri çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak Avan Projede belirlenecektir. 6. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 7. İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınacak olup, bu görüşlerde yer alan tedbirlere uyulacaktır. 8. Açıklanmayan hususlarda meri plan, plan notları ve yürürlükteki imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir." Şeklindedir,

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, F21C19A3B Pafta 200 ada 1-2-3-4 parseller ve tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İlgi (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) müdürlük ve kurum görüşleri, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik paftası ve 1/5000 ölçekli onaylanan nazım imar planı değişikliği yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, F21c19a3b Pafta 200 Ada 1-2-3-4 Parseller Ve Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 03.10.2018 tarih ve 338 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.