Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 03.10.2018 tarih ve 339 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 339

Rapor Tarihi: 03.10.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21826 sayı, 03.09.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.09.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 06/08/2018 tarihli ve 27060 sayılı yazı.

b) 09/08/2018 tarihli ve 27507 sayılı yazı.

c) 08/08/2018 tarihli ve 179375 sayılı yazı.

21.07.2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümler başlığı altına "Parsellerin alanının Kamusal Alana (Yol, Donatı, Yeşil Alan vb.) bedelsiz terkinin, parsel yüzölçümünün %40'ını geçmesi halinde emsal hesabı brüt parselin %60'ı üzerinden yapılacaktır. " plan notu maddesinin eklenmesine yönelik Plan Tadilatı teklifi hazırlanmış ilgili kurumlardan görüşler alınmıştır.

İlgi a) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında " Plan notu değişikliğinin idaremizce uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır." denilmektedir.

İlgi b) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde " Yoğunluk artışına neden olacağı ve dolayısıyla ilave trafik talebi oluşturacağı belirlendiğinden, söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır." denilmektedir.

İlgi c) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında " ... söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.P. tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: 21.07.2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümler başlığı altına uygulamayı kolaylaştıracak olması sebebiyle "Parsellerin alanının Kamusal Alana (Yol, Donatı, Yeşil Alan vb.) bedelsiz terkinin, parsel yüzölçümünün %40'ını geçmesi halinde emsal hesabı brüt parselin %60'ı üzerinden yapılacaktır. " plan notu maddesinin eklenmesine yönelik hazırlanan Plan Tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi a), b), c) kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

21.07.2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümler başlığı altına "Parsellerin alanının Kamusal Alana (Yol, Donatı, Yeşil Alan vb.) bedelsiz terkinin, parsel yüzölçümünün %40'ını geçmesi halinde emsal hesabı brüt parselin %60'ı üzerinden yapılacaktır. " plan notu maddesinin eklenmesine yönelik Plan Tadilatı teklifi Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 03.10.2018 tarih ve 339 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.