Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 03.10.2018 tarih ve 141 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 141

RAPOR TARİHİ: 03.10.2018

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 24552 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) Maliye Bakanlığının 27/03/2018 tarihli ve 4631934-010.99-347 sayılı yazısı.

b) İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)’nın 10/05/2018 tarihli

ve 71188846-010.06.01/10610 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıda; Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunca (YOİKK), Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planında yer alan "Belediyelerce alınan Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinin birlikte alınması" konulu eylem gereğince mükelleflerin Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisini birlikte ödeyebilmesi ile ilgili bir düzenleme yapılması istenilmektedir.

....

....

Kanunda, tahakkuk eden çevre temizlik vergisinin, emlak vergisinin taksit dönemleri içinde (birinci taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksit Kasım ayında) ödeneceği belirtilmiştir. Yine Kanunda ilan ve reklam vergisi tarifesinin (1),(2) ve (4)üncü bentlerinde yer alan yıllık ilan ve reklamlara ait verginin iki eşit taksitle alınmasına ilişkin olarak belediye meclislerine yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, yıllık beyan edilen ilan ve reklam vergisinin ödeme döneminin, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ödeme dönemiyle birleştirilmesi, YOİKK İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) konusunda talep edilen bir husustur. Bu talebin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili belediye meclislerinin ilan ve reklam vergisi ödeme dönemlerinin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik karar almaları son derece önemlidir. Söz konusu iki verginin ödeme dönemlerinin aynı olmasının, ülkemizi 190 ülkenin yer aldığı İş Yapma Kolaylığı Endeksinde iyi bir noktaya taşıyacağı, vatandaşlarımızın belediyelere ayrı ayrı zamanlarda gitmesinin önüne geçilerek iş ve zaman kaybını önleyeceği ve ülke genelinde standart bir uygulamayı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin (1),(2) ve (4) üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme (birinci taksit Mayıs ayının son günü, ikinci taksit Kasım ayının son günü) dönemlerinde alınmasına yönelik uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisinde görüşülmek üzere yazımızın meclise havalesi hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 03.10.2018 tarih ve 141 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.