2018 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 14.05.2018 tarih ve 331 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 331

Rapor Tarihi: 14.05.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11122 sayı, 03.05.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.05.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 22/01/2018 tarihli ve 3693 sayılı dilekçe.

b) İ.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 13/12/2017 tarih,

62956595.310.06/2315-251744 sayılı yazısı

c) İ.B.B İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 10.01.2018

tarih, 11255029-045.01-E.20180017680 sayılı yazısı.

d) İ.B.B Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 19.12.2017 tarih, 21362969-310.01/1425820-4192-256285 sayılı yazısı

e) İ.B.B Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü'nün

18/12/2017 tarih, 97400625-045.01/TN:1392341-8893-254434 sayılı yazısı. f) İ.B.B İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nün

30/03/2018 tarih, 25955148.310.01.04/2018-3594-79293 sayılı yazısı.

g) İstanbul Valiliği İl Müftülüğü'nün 01/02/2018 tarih, 89221074-

70083060.215/1139 sayılı yazısı.

İlgi a) dilekçe doğrultusundaGüzeltepe Mahallesi, 374 ada 2 parsele ilişkin müellifince 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatında T3 rumuzlu Ticaret+Konut Alanı fonksiyon sınırı 374 ada 2 parsel sınırı olarak yeniden düzenlenmiştir.

374 ada 2 parsel, 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda kısmen T3 rumuzlu Ticaret+Konut alanında kısmen dini tesis alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel, 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda kısmen Max.TAKS=0,65 yapılanmalı T3 rumuzlu Ticaret+Konut alanında kısmen dini tesis alanında kısmen yolda kalmaktadır.

Müellifince 374 ada 2 parsel sayılı yere 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili b), c), d), e), f) ve g) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, plan tadilatı teklifinde kat yüksekliğinin (Hmaks=6kat), Yerleşime Uygunluk Çalışmasında "I" lejantlı alanlar için getirilen kat sınırlamasını (5 kat) aştığı görülmektedir. Bu nedenle, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatına yönelik Müdürlüğümüz görüşünün verilebilmesi için; alanda ilgi (b) genelge doğrultusunda "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması" yapılarak, altlık raporda getirilen kat sınırlamasını da kaldıracak şekilde hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında "Netice olarak, 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup, mezkûr alana ait mevcutplanlanan altyapı tesislerimizi gösterir haritalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftalardaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." denilmektedir.

İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 374 ada 2 parsel meri planlarda kısmen maxTAKS:0,65 Ticaret+Konut (T3) Alanı, kısmen Dini Tesis Alanında kalmakta iken, Dini Tesis Alanında kalan kısmının TAKS:0.65, max kat adedi:6 yapılaşma koşullu Ticaret+Konut (T3) Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi;

ü Meri plana ve "Eyüp, Galeri Caddesi-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Bağlantısı Yol Kavşak Uygulama Projesi"ne göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

ü "Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m² 'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." Plan notunun eklenmesi,

ü "Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

-brüt alanı 75m²'ye kadar (brüt alan≤75m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark

-brüt alanı 75m²-150m² arasında (75m²

-brüt alanı 150m² ve üstü (brüt alan≥150m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi,

şartları doğrultusunda bölgesel ulaşım sistemi açısından plan bütünlüğü içerisinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi e) Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında "Konu incelenmiş olup, söz konusu taşınmaza ait Müdürlüğümüzde devam etmekte olup herhangi bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir." denilmektedir.

İlgi f) İBB Planlama Müdürlüğü yazısında "...1/1000 ölçekli teklif plan tadilatının 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği, teklifin ilgi (b) Başkanlık Oluru ve Genelgesi doğrultusunda hazırlanarak tarafımıza iletilmesi halinde Müdürlüğümüzce değerlendirilerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilebileceği hususu..." denilmektedir.

ilgi g) İl Müftülüğü yazısı ekinde "Mezkûr yerde bulunan "Dini Tesis Alanı"na (Şu anki mevcut cami, müştemilatı ve arsası) hiçbir müdahale olmaması kaydıyla parsel sınırında yeniden düzenleme yapılmasında Müftülüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.

TALEP/SONUÇ: Güzeltepe Mahallesi 374 ada 2 parsele ilişkin müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, ilgi a) dilekçe, İlgi b), c), d), e), f) ve g) kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Güzeltepe Mahallesi, 374 ada 2 parsel sayılı taşınmazın “Dini Tesis Alanı” lejantında kalan kısmının da “Ticaret+Konut” lejantına alınmasına yönelik sınır düzeltmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 14.05.2018 tarih ve 331 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.