2018 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 05.06.2018 tarih ve 332 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 332

Rapor Tarihi: 05.06.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13382 sayı, 29.05.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.06.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 22/03/2018 tarihli ve 122144 sayılı yazı.

b) İ.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 19/04/2018 tarih,

62956595.310.06/657-99949 sayılı yazısı

c) İ.B.B İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2018

tarih, 11255029-045-E.20180238530 sayılı yazısı.

d) İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 18.04.2018

tarih, 21362969-310.01/451618-487280-1229-98200 sayılı yazısı

İlgi a) dilekçe ile TEİAŞ 1.Bölge Müdürlüğü'nce, İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi, Silahtarağa Mahallesi, 373 ada 9 parselin bir kısmı ve 373 ada 11 parselin tamamına ilişkin, ulusal enterkonnekte sisteme bağlantı oluşturması ve bölgenin artan elektrik ihtiyacını karşılaması amacıyla 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilmiştir.

Söz konusu alan 13.09.2009 t.t.'li 1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi+Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim-Geçiş Alanı Nazım İmar Planı tadilatında teknik altyapı alanında, 21.06.2012 t.t.'li 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planında kültür tesisi+eğitim tesisi alanında kalmaktadır.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında "...Sonuç olarak; planlama alanının "III-A" lejantlı ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt gereken alanlar içerisinde kalıyor olması nedeniyle, ilgi (b) genelge doğrultusunda imar planına esas "Ayrıntılı JeolojikJeoteknik Etüt Çalışması" yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 9 maddeden oluşan teknik görüş yer almaktadır.

İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; "Eyüp ilçesi, Silahtarağa Mah., 373 Ada, 9 ve 11 parsellerin bir kısmında inşa edilecek olan 154/33 kV Silahtar GİS Trafo Merkezi için meri planlarda Kültür Tesisi+Eğitim Tesisi (Teknoloji Müzesi Bilim Merkezi) Alanında kalan tasdik sınırları içindeki alanın TEİAŞ Trafo Merkezi Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat teklifi

  • Teklif alanın meri planda ulaşım aksına cephesi bulunmadığı belirlendiğinden ulaşım bağlantılarının planlanması,
  • Teklif alanın etkilendiği raylı sistem projelerimizden "Miniatürk-Alibeyköy" Teleferik hattına ilişkin uygulama (ruhsat) aşamasında Müdürlüğümüzden tekrar görüş alınması,

hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: TEİAŞ 1.Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi, Silahtarağa Mahallesi, 373 ada 9 parselin bir kısmı ve 373 ada 11 parselin tamamına ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif ile ilgili, İlgi b), c) ve d) kurum görüşleri, plan değişiklik paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesi...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Silahtarağa Mahallesi, 373 ada 9 parselin bir kısmı ve 373 ada 11 parselin tamamına ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.06.2018 tarih ve 332 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.