2019 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.02.2019 tarih ve 153 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 153

RAPOR TARİHİ: 06.02.2019

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 16.01.2019 tarih ve 1800 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 07/01/2019 tarihli ve 2028 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Topçular mahallesinde, üzerinde Şehit Kubilay Parkı'nın bulunduğu, 02.07.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı'nda park alanı olan 483 ada 286 parsel sayılı taşınmazda, yazı ekindeki planda gösterilen kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1.-TL iz bedel ile intifa hakkı tesisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle meri planda park alanında kalan, üzerinde Şehit Kubilay Parkı'nın bulunduğu Topçular Mahallesi 483 ada 286 parsel sayılı taşınmazda, yazımız ekindeki planda gösterilen kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedelle intifa hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca meri planda park alanında kalan, üzerinde Şehit Kubilay Parkı'nın bulunduğu Topçular Mahallesi 483 ada 286 parsel sayılı taşınmazda, müdürlük teklifi ekindeki planda gösterilen kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1,00.-TL iz bedelle intifa hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.02.2019 tarih ve 153 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.