2019 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 06.02.2019 tarih ve 24 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 24

RAPOR TARİHİ: 06.02.2019

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2019 tarih ve 3356 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrasında " ….Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir..." denilmektedir.

Ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayının ilk haftası açıklanan Genelge ekinde belirtilecek sözleşme ücret cetvelinde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla ödenecek net ücret tespitinin ilgili kurumların yetkili meclisleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Ocak ayı Belediye Meclisinde karar verilmek üzere 25/12/2018 tarihli ve E.33585 sayılı yazımızla talep edilen Ücret Yönetim Sistemi kapsamında teklifimiz uygun bulunmamış olup önceki yıllardaki tavan ücret uygulamasının devamı yönünde karar verilmiştir.

Hattı zatında, 696 Sayılı KHK Kapsamında Belediye Şirket Personeli ile tavan ücretle ilk defa kadro karşılığı sözleşmeli memur olarak istihdam edilecek teknik personelin maaşları arasında ortalama net 2.350 TL fark oluşmaktadır. İş tecrübesi olmayan sözleşmeli memur adayları için taban ücret uygulandığında bu fark net 1.426 TL'ye düşecektir.

TALEP/SONUÇ: Mevcut uygulama, Kurumumuzda aynı müdürlükte aynı unvanlı görevi ifa eden 696 Sayılı KHK Kapsamında Belediye Şirket Personeli ile tavan ücretle ilk defa kadro karşılığı sözleşmeli memur olarak istihdam edilecek teknik personel arasında iş barışı, çalışma ortamının huzuru ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüz ekonomik koşulları da göz önüne alınarak Ücret Yönetim Sistemi kapsamında bu farkın azaltılması için Belediyemizde yeni işe başlayacak Sözleşmeli Personelden özellikle teknik müdürlüklerimizde teknik öğrenimi bitiren teknik personel unvanını alanlardan eğitim düzeyi ve uzmanlık alanındaki iş tecrübesi dikkate alınarak tavan ve taban ücret arasında alacağı ücretin (Taban Ücret+ % fazlası) aşağıda belirtilen tabloya göre belirlenmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 06.02.2019 tarih ve 24 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.