2019 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Tarife Ortak Komisyonunun 06.02.2019 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE TARİFE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 05

RAPOR TARİHİ: 06.02.2019

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.02.2019 tarih ve 3458 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 01/02/2019 tarihli ve 3397 sayılı yazı.

b) 01/02/2019 tarihli ve 3381 sayılı yazı.

5393 sayılı kanun hükümlerine göre Belediyemiz 2019 yılına ait tarife teklifleri Belediye Meclisince müzakere edilerek 06.12.2018 tarih ve 2018/121 sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'den gelen yazıda, "2019 yılı tarife teklifine, 'Kamu yararına çalışan dernek ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflardan, kendilerine ait ve kendileri tarafından yapılacak imar işlemlerine ilişkin ücret alınmayacaktır' notunun eklenmesi hâsıl olmuştur" denilmektedir.

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde bu hususta karar alınması için yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2019 yılı tarife teklifleri ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'den teklif ekinde gelen yazısında, "2019 yılı tarife teklifine, “Kamu yararına çalışan dernek ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflardan, kendilerine ait ve kendileri tarafından yapılacak imar işlemlerine ilişkin ücret alınmayacaktır' notunun eklenmesi hâsıl olmuştur” ifadesinin “Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış dernek ve vakıflardan, kendilerine ait ve kendileri tarafından yapılacak imar işlemlerine ilişkin ücret alınmayacaktır” notunun eklenmesi hâsıl olmuştur" şeklinde düzeltilerek eklenmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Tarife Ortak Komisyonunun 06.02.2019 tarih ve 05 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki “notunun eklenmesi hâsıl olmuştur"” ifadesi kaldırılarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.