2019 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife Komisyonunun 14.11.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 14.11.2019
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.10.2019 tarih ve 25514 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun'un Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesi "Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...) için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir" hükmü gereği vergi ve harç dışında kalan ücretlere ilişkin; Belediyemiz Müdürlüklerince hazırlanan tarifeler yeniden düzenlenmiş olup ilişikte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde bu hususta karar alınması için yazımız ve eklerinin meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2020 yılı için belirlenen tarife tekliflerinin ekli listedeki değişiklikler yapılarak kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 14.11.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.