2019 Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 04.12.2019 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 8

Rapor Tarihi : 04.12.2019

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28512 sayı, 02.12.2019 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.12.2019 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

"İlgi :

a) 04.09.2018 tarihli ve 28725 sayılı yazı.

b) 14.01.2019 tarihli ve 1492 sayılı yazı.

c) 19.01.2019 tarihli ve 1383 sayılı yazımız.

d) 22.11.2019 tarihli ve 167522 sayılı yazı.

e) 09.10.2018 tarihli ve 214692 sayılı yazı.

f) 07.09.2018 tarihli ve 193841 sayılı yazı.

g) 14.09.2018 tarihli ve 199266 sayılı yazı.

h) 24.10.2018 tarihli ve 865166 sayılı yazı.

i) 19.10.2018 tarihli ve 5278272 sayılı yazı.

İlgi (a) dilekçe ve eki ile müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 331 ada 2 parsel ile 332 ada 14 ve 15 parsellerde yer alan yol istikametinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği müdürlüğümüze iletilmiş olup incelenmiştir. Söz konusu plan değişikliği İlgi (b) yazı eki Eyüpsultan Belediye Meclisimizin 10.01.2019 tarih ve 2018/126 sayılı kararı ile uygun görülerek İlgi (c) 19.01.2019 ve E.1383 sayılı yazımızla değerlendirilmek üzere İ.B.B. Başkanlığı'na sevk edilmiştir. Teklif plan değişikliği İ.B.B. Başkanlığı Belediye Meclisince görüşülmüş ancak İlgi (d) yazı eki 17.10.2019 tarih ve 659 sayılı meclis kararı ile "... Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda değerlendirilmek üzere ilçeye iadesi uygun görülmüştür" denilerek İ.B.B. Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nün İlgi (d) 22.11.2019 tarih ve 167522 sayılı yazısı ile müdürlüğümüze iade edilmiştir. Bahse konu plan değişikliği müdürlüğümüzce tekrar incelenerek, müellifince gerekli düzenlemeler yeniden yapılmıştır. İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 331 ada 2 parsel ile 332 ada 14 ve 15 parsellerde yer alan yol istikametinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine esas İlgi (e), İlgi (f), İlgi (h) ve İlgi (i) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi (e) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı yazısında; plan değişikliği teklifine "Konut alanı otopark ihtiyacı kendi parselinde ve her bağımsız bölüm için en az bir (1) otopark olarak düzenlenecektir" Plan notu eklenmesi ve Ayyüzlü sokağın minimum 8.00 m. olarak planlanması gerektiği belirtilmiştir. İ.B.B. Başkanlığı'nın 22.11.2019 tarih ve 167522 sayılı iade yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda müellifince verilen ek plan açıklama raporunda; İlgi (e) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün görüşüne istinaden plan değişikliği teklifine "Konut alanı otopark ihtiyacı kendi parselinde ve her bağımsız bölüm için en az bir (1) otopark olarak düzenlenecektir" Plan notu eklenmiştir. Yine ek plan açıklama raporunda, "Ayyüzlü sokağın 8.00 m. olarak planlanması konusunda şu hususların ortaya çıktığı görülmüştür;

* Genel şehircilik esasları ulaşım kademelenmesi içerisinde erişime kontrollü yollar (otoyol), bölünmüş taşıt yolu 20m,30m., 40m. genişliklerinde olmaktadır. Taşıt yolu ya da birinci derece yol,10m., 12m., 15m. genişliklerindedir. İkinci derece yollar ise 7 m. şeklindedir. Son olarak ise yaya yolu maksimum 5 m. olmak üzere ulaşım kademelenmesinde yer almaktadır. Bu yol kademelenmesi içerisinde 8 m. genişliğinde bir yol bulunmamaktadır. Ayrıca 09.05.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon U.İ.P'nın plan bütününde ulaşım kademelenmesi içerisinde, 8 metre genişliğinde yol bulunmamaktadır.

* Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde yerel toplayıcı yol niteliğindeki ve toplu ulaşım hat ve duraklarının bulunduğu Abdülhamit Han Caddesi olduğu belirtilmiş ve Ayyüzlü sokağın ana taşıyıcı aks olmadığı ve bu kapsamda onaylı planda ulaşım kademelenmesinde ana taşıyıcı aks olarak belirlenmediği 7 m.'lik bir yol olduğundan plan üzerinden okunmaktadır. Açıklanan bu sebeple ve ulaşım kademelenmesinde 8 m.'lik bir yol olmaması sebebiyle bu şart sağlanmamaktadır.

* Ayyüzlü sokağın 8 metre olması talebinin önünde yetki sorunu da bulunmaktadır. Plan teklifi sınırı altındaki 332 ada 13 numaralı parselin de baktığı yol olan Ayyüzlü Sokak plan teklifi onama sınırı dışında olduğundan plan müellifi olarak tarafımızca yapılamamaktadır. Ayrıca 332 ada 13 parselin özel mülkiyet olması sebebiyle de talep edilen işlemin hak kaybı yaratması nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi tarafından da re'sen olarak yapılamamaktadır.

* Ayrıca Ayyüzlü sokaktan mahreç alan 327 ada 10 parsel sayılı yer, 02.01.2018 tarihli yapı ruhsatına, 327 ada 15 parsel sayılı yer, 25.02.2016 onay tarihli proje onayına, 332 ada 13 parsel sayılı yer ise 13.01.1998 onaylı imar durum belgesi ile 17.11.2018 onaylı yapı kayıt belgesine sahip olduğu için Ayyüzlü sokak genişletilememektedir." denilmektedir.

İlgi (f) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; Söz konusu alana ait uygulama aşamasında, Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birime onaylatılması gerektiği belirtilmiştir.

İlgi (g) İ.B.B. Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; Söz konusu alanda herhangi bir kamulaştırma işlemi bulunmadığı belirtilmiştir.

İlgi (h) İstanbul 1 Numaralı K.V.K.B.K yazısında; 331 ada 2 parsel ile 332 ada 14 ve 15 parsellerin birleştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına esas olmak üzere İstanbul 1 Numaralı K.V.K.B. Kurulunca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilmiştir.

İlgi (i) İSKİ yazısında; 4 maddelik teknik hususlara değinilerek plan çalışmasının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 331 ada 2 parsel ile 332 ada 14 ve 15 parsellerde yer alan yol istikametinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili, İlgi (a) yazı ve eki dilekçe, İlgi (b), İlgi (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) yazılar, müdürlük ve kurum görüşleri, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik paftası, plan açıklama raporu, yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 331 ada 2 parsel ile 332 ada 14 ve 15 parsellerin birleştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.12.2019 tarih ve 08 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.