2014 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 07
RAPOR TARİHİ : 02.09.2014
İLGİ : Zabıta Müdürlüğünün 15.08.2014 tarih ve 2836 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Zabıta Müdürlüğü yazısında; “13.07.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür” diyerek hizmetin sürekliliğine atıfta bulunulmakta, aynı kanunun 14. Maddesinde;
“Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır” denilmektedir.
Yine aynı kanunun 67.maddesinde;
“Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.”denilerek gelecek yıllara sari hizmet yüklenmeleri yapılabileceği hükmü getirilmiştir.
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesinde, Kamu Gücü ve Otorite Yetkisinin kullanılmasını gerektiren işlerin dışında kalan; yıkım hizmetleri, iş makinesi ve araç-gereç kullanma, taşıma, teknik hizmetlerin yapılması gibi yardımcı hizmetlerin görülmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi açık ihale usulü ile 2015-2016-2017 yıllarını kapsayacak şekilde 36 ay boyunca Zabıta Destek Hizmeti alınabilmesi hususunda karar alınmak üzere Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesinde, Kamu Gücü ve Otorite Yetkisinin kullanılmasını gerektiren işlerin dışında kalan; yıkım hizmetleri, iş makinesi ve araç-gereç kullanma, taşıma, teknik hizmetlerin yapılması gibi yardımcı hizmetlerin görülmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi açık ihale usulü ile 2015-2016-2017 yıllarını kapsayacak şekilde 36 ay boyunca Zabıta Destek Hizmeti alınabilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 07 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.